Truy cập nội dung luôn

Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành

1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang:

Tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang qua các thời kỳ được thiết lập và thay đổi như sau:

Năm 1976 đến tháng 7 năm 1977 có tên là Ty Thông tin Văn hoá tỉnh Tiền Giang; Tháng 8 năm 1977 đến năm 1982 là Ty Văn hoá Thông tin; Từ năm 1983 đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2008 là Sở Văn hóa Thông tin.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  trên cơ sở chuyển giao và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá-thông tin, thể dục thể thao, du lịch và gia đình từ các Sở thể dục-Thể thao, Sở Thương Mại-Du lịch và Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Qua quá trình hình thành và xây dựng của của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã vượt qua bao khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Trong đó, lĩnh vực văn hoá là một binh chủng trên mặt trận văn hoá tư tưởng bằng sự năng động sáng tạo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đã góp phần trong việc phát huy và giữ gìn những truyền thống văn hoá của dân tộc đẩy lùi các văn hoá độc hại tạo một môi trường văn hoá lành mạnh trong đời sống xã hội và không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới bằng các loại hình đặc thù của ngành, xuất hiện nhiều hạt nhân mới trong phong trào văn nghệ quần chúng. Từ khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về việc "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc", ở Tiền Giang đã có nhiều hoạt động văn hoá sôi nổi, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã tạo nên môi trường văn hoá ở tận cơ sở, từng gia đình, đó là những động lực mới của toàn xã hội góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Với phương châm "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" phong trào rèn luyện thân thể trong thanh niên, học sinh, phong trào chiến sĩ khỏe trong Quân đội và Công an, cùng với các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được chọn lọc khôi phục và phát triển song song với các môn thể thao hiện đại đã đưa thể thao đến với mọi người, mọi gia đình, mọi vùng trong toàn tỉnh.

Về hoạt động du lịch đã đạt những thành tựu đáng khích lệ. Doanh thu ngày càng tăng, lượng khách du lịch tăng trưởng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch phát triển ở mọi thành phần kinh tế, các dự án khu, điểm tham quan, giải trí đã được tiến hành xây dựng thêm, tập trung khai thác thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, tạo được điểm đến hấp dẫn khách du lịch quốc tế và trong nước.

Qua quá trình hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã đuợc Chính phủ, UBND tỉnh và  Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổng Cục Thể dục Thể thao  tặng cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền, cụ thể như sau:

- UBND tỉnh tặng 23 cờ thi đua xuất sắc.

- Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổng cụ Thể dục Thể thao tặng 17 cờ thi đua xuất .

- Chính phủ tặng 05 cờ thi đua.

- Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011.

2.Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở                   : Số 399, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại    : (073) 3872 223

Fax              : (073) 3877 325

Email           : svhttdl@tiengiang.gov.vn

Website       : svhttdl.tiengiang.gov.vn

 

(Trích từ sổ tay chất lượng của Sở VHTTDL)

Liên kết Liên kết