Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
07/01/2022

Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 -2025; ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 391/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế - xã hội, hành chính, hình sự và các biện pháp khác trong phòng, chống tệ nạn mại dâm; tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ  sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Lấy phòng ngừa là trọng tâm trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; kết hợp phòng, chống tệ nạn mại dâm với phòng, chống tệ nạn ma túy và phòng, chống nhiễm HIV/AIDS. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến năm 2025:

1. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm

- Có ít nhất 80 - 90% xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) trên địa bàn tỉnh tổ chức được ít nhất 01 hình thức tuyên truyền về phòng, ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Hàng năm, có ít nhất 70% xã, phường, thị trấn được tổ chức tuyên truyền về phòng, ngừa mại dâm.

- Những thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên báo, đài của tỉnh, huyện ít nhất 02 lần trong 01 quý.

- Ít nhất 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 60% người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; 70% học sinh, sinh viên ở các trường trung học phổ thông, trường đại học, trường cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan

- 100% các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Có ít nhất 50% các huyện, thành phố, thị xã lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm

- 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời.

- Hàng năm, có 03 - 05% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra ít nhất 60% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn; đến năm 2025, 100% các cơ sở được kiểm tra ít nhất một lần.

4. Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm

- Hàng năm, triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm tại 03 xã, phường, thị trấn.

- Ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

5. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm

Đảm bảo 70 - 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp tỉnh và 60 - 80% cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Trong từng chỉ tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ rõ nhiệm vụ thực hiện. Riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công:

- Tổ chức, hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm về phòng, chống mại dâm, lồng ghép với xây dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn xã hội gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và phường văn minh đô thị, tạo dư luận lên án mạnh mẽ các hoạt động mại dâm và tội phạm mại dâm để Nhân dân tham gia phòng, chống.

- Phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa độc hại, đồi trụy, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch đề ra. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để báo cáo Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUỐC AN

Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách: Bộ truyện tranh "Gia đình Cà rốt - Lạc vào thế giới khủng long"    17/05/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Người khôn kẻ dại"    12/05/2022
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - THIÊN SỬ VÀNG CHÓI LỌI    06/05/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp và sưu tập tác phẩm    28/04/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu thư mục chuyên đề "Đại thắng mùa xuân 1975    27/04/2022
Giới thiệu Hội sách trực tuyến Quốc gia 2022    25/04/2022
Thể lệ cuộc thi Nhà thông thái BooK365.vn    25/04/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Hương rừng Cà Mau và các truyện khác"    21/04/2022
Chuẩn bị tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Chủ đề “Những người con bất tử”, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)    19/04/2022
Thể lệ cuộc thi nhằm hướng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2022    19/04/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết