Truy cập nội dung luôn

Di tích lịch sử văn hóa Di tích lịch sử văn hóa

Lăng mộ Hoàng gia Lăng mộ Hoàng gia
Lăng Hoàng gia được xây dựng năm 1826, gồm lăng mộ và đền thờ ông Phạm Đăng Hưng,

Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin

Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 01a

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

……….., ngày….tháng…..năm……

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
(Dành cho công dân)

Kính gửi:………………………………………………………

1. Họ, tên cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin:………………………………….

2. Người đại diện/Người giám hộ1:………………………………………………

3. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ………………………………

cấp ngày……. /……. /……. tại…………………………………………………

4. Nơi cư trú2:……………………………………………………………………

5. Số điện thoại3………………; Fax……………………; E-mail:…………….

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:…………………………………

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin:…………………………………………

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ:

a) Lần đầu

b) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên)

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu:……………………………

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:…………………………………..

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):………………………………………

□ Fax (ghi rõ số fax): ……………………………………………………………

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): …………………………………

□ Hình thức khác (ghi rõ):………………………………………………………

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện):..........

  

NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

1 Theo quy định của bộ luật dân sự về người đại diện, người giám hộ đối với người yêu cầu cung cấp thông tin là người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi…

2 Ghi nơi cư trú của người đại diện/người giám hộ.

3 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện/giám hộ.

                                                             Mẫu số 01b

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

……….., ngày….tháng…..năm……

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
(Dành cho công dân yêu cầu cung cp thông tin thông qua tổ chức, đoàn th, doanh nghiệp)

Kính gửi:………………………………………………………………………

1. Tên tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp:…………………………………………

2. Người đại diện của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp1: ………………………

3. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…………………………………

cấp ngày ………./……… /………tại……………………………………………

4. Địa chỉ trụ sở của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp: …………………………

5. Số điện thoại2……………………..; Fax……………….; E-mail: ……………

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:…………………………………

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin: …………………………………………

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ:

a) Lần đầu

b) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên)

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu: …………………………

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:…………………………………

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):……………………………………

□ Fax (ghi rõ số fax): ……………………………………………………………

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): …………………………………

□ Hình thức khác (ghi rõ): ………………………………………………………

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện):………

  

NGƯỜI YÊU CẦU3
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

1 Theo quy định của Bộ luật dân sự về người đại diện của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

2 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện yêu cầu cung cấp thông tin.

3 Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đó.


Tin liên quan
Quyết định ban hành Quy chế tiếp cận thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của sở VHTTDL    22/11/2022
Quyết định công bố danh mục thông tin được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Sở VHTTDL    22/11/2022
Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin    17/11/2022
Người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    17/11/2022

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 162316