Truy cập nội dung luôn

 

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email (@tiengiang.gov.vn)

Chức vụ

Điện thoại

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Đức Đảm

nguyenducdam@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3872236

2

Võ Phạm Tân

vphamtan@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

0273 3875674

3

Võ Văn Chiến

vvanchien@tiengiang.gov.vn

Phó giám đốc

0273 3972297

4 Nguyễn Thị Kim Chi ngthikimchi@tiengiang.gov.vn Phó giám đốc  

VĂN PHÒNG SỞ

1

Lê Thị Thu Thảo lethithuthao@tiengiang.gov.vn Phó Chánh Văn phòng 0273 3977473

2

Lê Đức Tân

leductan@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

0273 3872226

3

Huỳnh Thị Ngọc Lan

huynhthingoclan@tiengiang.gov.vn

Chuyênviên

0273 3872223

4

Phạm Thị Mỹ Ngọc

phamthimyngoc@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

5

Nguyễn Thị Vu Lan

nguyenthivulan@tiengiang.gov.vn

Chuyen viên

nt

6

Trần Ngọc Quốc An tranngocquocan@tiengiang.gov.vn Chuyên viên nt

7

Trần Thanh Yến

tranthanhyen@tiengiang.gov.vn

chuyên viên

0273 3977473

8

Trịnh Ái Hân

trinhaihan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

0273 3977473

9

Trần Huyền Hân

tranhuyenhan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

0273 3872226

10

Huỳnh Thị Phước Hiền

huynhthiphuochien@tiengiang.gov.vn

Kế toán

nt

11

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

nthituyethong@tiengiang.gov.vn

Kế toán

nt

12

Hà Ngọc Dung

 

Kế toán nt

13

Phạm Thị Hồng Mai

phamthihongmai@tiengiang.gov.vn

chuyên viên

nt

14

Phùng Hữu Lộc

phunghuuloc@tiengiang.gov.vn

Kế toán

nt

15

Trần Thanh Thảo

tthanhthao@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

THANH TRA SỞ

1

Trần Ái Việt

tranaiviet@tiengiang.gov.vn

Chánh Thanh tra

0273 3972525

  1.  

Nguyễn Minh Hoàng

nguyenminhhoang@tiengiang.gov.vn

Thanh tra viên

nt

  1.  

Lê Văn Vinh

levanvinh@tiengiang.gov.vn

Thanh tra viên

nt

4

Lê Thanh Tân

lethanhtan@tiengiang.gov.vn

Thanh tra viên

nt

5 Nguyễn Minh Hoàng nguyenminhhoang@tiengiang.gov.vn Thanh tra viên nt

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

1

Nguyễn Thanh Hải

nguyenthanhhai64@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3872222

2

Ngô Thị Cam

ngothicam@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

0273 3872222

 

Phạm Ngọc Hùng

phamngochung@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

0273 3872222

4

Lâm Thiếu Kỳ

lamthieuky@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

0273 3872222

5

Lê Ngọc Chánh

 

Chuyên viên

0273 3872222

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

1 Huỳnh Thị Tươi huynhthituoi@tiengiang.gov.vn PTP 02733875413

2

Tô Công Tích

tôcngtich@tiengiang.gov.vn

PTP

nt

3

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

nguyenthiminhnguyet@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

4

Nguyễn Thanh Trúc

nguyenthanhtruc@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

5

Nguyễn Văn Sin

nguyenvansin@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

7

Nguyễn Thị Hồng Loan

nguyenthihongloan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

8 Phạm Văn Công   chuyên viên nt

 

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

1

Phan Văn Nùng

phanvannung@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3879508

3

Nguyễn Hữu Ái

nguyenhuuai@tiengiang.gov.vn

Phó phòng

 

4

Nguyễn Minh Hiếu

nminhhieu@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

5

Phạm Thị Thắng

phamthithang@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

6 Đoàn Minh Tuấn doanminhtuan@tiengiang.gov.vn chuyên viên nt

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

1

Nguyễn Minh Phúc

nguyenminhphuc@tiengiang.gov.vn

Phó phòng

0273 3975680

2

Phan Thanh Trường Giang

phanthanhtruonggiang@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

3

Đỗ Bích Ngọc

dobichngoc@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

4

Bùi Ngọc Tường Hân

buingoctuonghan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

0273 3976749

THƯ VIỆN

1

Võ Nam Phước

 

Giám đốc

0273 3873541

BẢO TÀNG

1

Nguyễn Mạnh Thắng

nguyenmanhthang@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3872235

2

Nguyễn Thị Vân Đào

nguyenthivandao@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

nt

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1

Nguyễn Vũ Khanh

nguyenvukhanh@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3976697

2

Phạm Việt Dũng

phamvietdung@tiengiang.gov.vn

P. Giám đốc

nt

TRUNG TÂM VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

1

Lê Thanh Lan

  Giám đốc

0273 3873541

2

Chung Hữu Phú

chunghuuphu@tiengiang.gov.vn

P.Giám đốc

027303872653

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

1

Trần Phát Tài

tranphattai@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3873511

2

Nguyễn Thanh Chính

nguyenthanhchinh@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

nt

 

 

Liên kết Liên kết