Truy cập nội dung luôn

Thông tin Lãnh đạo Thông tin Lãnh đạo

I. Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Giám đốc: Nguyễn Đức Đảm
- Cơ quan: 0273 3872 236
- Di động: 0913 614 054
- Email: nguyenducdam@tiengiang.gov.vn 

2. Phó Giám đốc: Võ Văn Chiến 
- Cơ quan: 0273 3603 678
- Di động: 0919452224
- Email: vvanchien@tiengiang.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Võ Phạm Tân
- Cơ quan: 0273 3875 674
- Di động: 0918 570 822
- Email: vophamtan@tiengiang.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Chi

- Cơ quan:

- Di động: 0945847477

- Email: ngthikimchi@tiengiang.gov.vn

II. Thư viện tỉnh

- Giám đốc: Võ Nam Phước
- Di động: 0975 200 354
- Email: vonamphuoc@tiengiang.gov.vn

III. Bảo tàng tỉnh

- Giám đốc: Nguyễn Mạnh Thắng
- Di động: 0919 181 870
- Email: nguyenmanhthang@tiengiang.gov.vn

IV. Trung tâm Phát triển Du lịch

- Giám đốc: Nguyễn Vũ Khanh
- Di động: 0974 795 979
- Email: nguyenvukhanh@tiengiang.gov.vn

V. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

- Giám đốc: Lê Thanh Lan
- Điện thoại: 02733 871 276
- Email: lethanhlan@tiengiang.gov.vn

VI. Trung tâm đào tạo, Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

- Giám đốc: Trần Phát Tài
- Di động: 0913 773 459
- Email: tranphattai@tiengiang.gov.vn

 

Liên kết Liên kết