Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch
23/12/2022

Ngày 20/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh). Cụ thể:

Về chức năng: Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có chức năng quảng bá, giới thiệu về du lịch địa phương ở trong nước và ngoài nước; xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; nghiên cứu, định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch; tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch; vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia phối hợp xúc tiến, quảng bá du lịch vùng, liên vùng, quốc gia.

Về nhiệm vụ, quyền hạn: Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh thực hiện 18 nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

(1) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm;

(2) Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương;

(3) Xây dựng, quản lý, sử dụng và cung cấp ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du lịch;

(4) Xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch;

(5) Xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu con người, di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hóa của địa phương trong và ngoài nước;

(6) Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện du lịch quy mô tỉnh, liên vùng, quốc gia, quốc tế;

(7) Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch;

(8) Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng;

(9) Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch và sự kiện quảng bá du lịch, thu hút đầu tư du lịch, hợp tác phát triển kinh doanh du lịch trong và ngoài nước;

(10) Thực hiện vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương;

(11) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức xã hội về du lịch;

(12) Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch của địa phương;

(13) Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch;

(14) Tham gia các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, khoa học công nghệ, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch;

(15) Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ về du lịch với các tổ chức có liên quan ở trong nước và ngoài nước để phát triển du lịch theo quy định của pháp luật;

(16) Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật;

(17) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

(18) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật; phòng thực hiện chức năng hành chính, tổng hợp, quản trị nội bộ, hỗ trợ phục vụ và các phòng thực hiện chức năng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2023./.

 

                                                                                                 Tuyết Mai

Tin liên quan
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 “Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển”    17/03/2023
Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030    10/03/2023
Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch Cụm phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022    13/01/2023
Tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng hệ thống Cổng du lịch thông minh    27/12/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch    23/12/2022
Chúc mừng ngày Du lịch thế giới 27/9    19/08/2022
Bồi dưỡng “Kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm”    12/05/2022
Liên kết hợp tác phát triển du lịch    26/04/2022
Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh"    31/03/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3    03/03/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết