Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thư viện Tiền Giang giới thiệu thư mục chuyên đề "Đại thắng mùa xuân 1975
27/04/2022

1.   Đại thắng mùa xuân 1975 văn kiện Đảng   / Đảng cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị Quốc gia ,2003. - 374tr , 22cm    

          3KV1.2                                                                   PD : 48427DV / PM : 68124MM

2.   Một số văn kiện chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 chiến dịch Hồ Chí Minh . - H.  : Quân đội nhân dân ,2005. - 290tr , 21cm    

          3KV1.24                                                             PD : 49436DV ; 49437DV ; 49438DV

                                                                                          PM : 69464MM ; 69465MM

3.   Một số văn kiện chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 chiến dịch Hồ Chí Minh . - H.  : Quân đội nhân dân ,2005. - 290tr , 21cm    

          3KV1.24                                                            PD : 49712DV ; 49713DV ; 49714DV

                                                                                          PM : 69780MM ; 69781MM

4.  TRẦN MAI HẠNH. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75  / Trần Mai Hạnh. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia,2015. - 550tr , 24cm    

          895.8223                                                                 PD : DL.016982 ; DL.016983

5.  TRẦN MAI HẠNH. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75  / Trần Mai Hạnh. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia,2015. - 550tr , 24cm    

          895.922334                                                             PD : DL.015011 / PM : MM.098839

6.   Đại thắng mùa xuân 1975 . - H. : Thông Tấn,2005. - 197tr , 29cm

Tóm tắt :    Cuốn sách tập hợp gần 300 bức ảnh quý từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau trong và ngoài nước trình bày 1 cách hệ thống khoa học quá trình diễn biến cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975

          9(V)244                                                                   PD : 7531DL

7.   Đại thắng mùa xuân 1975 : sự kiện - hỏi và đáp  . - H. : Chính trị Quốc gia ,2005. - 248tr , 20cm    

          9(V)244                                                                   PD : 48401DV / PM : 68096MM

8.   Đại thắng mùa xuân 1975 : sự kiện - tư liệu  . - H. : Quân đội nhân dân ,2005. - 180tr , 19cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47871DV / PM : 67463MM

9.   Đại thắng mùa xuân 1975 chiến thắng của sức mạnh Việt Nam  . - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 572tr , 27cm    

          9(V)244                                                                   PD : 7550DL ; 7551DL

10.   Đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam  . - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 734tr , 26cm    

          9(V)244                                                                   PD : 7549DL

11.   Đại thắng mùa xuân 1975 theo những cánh quân thần tốc . - H. : Công an nhân dân,2005. - 616tr , 21cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47702DV ; 47703DV

12.   Đại thắng mùa xuân 1975: nguyên nhân và bài học . - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,2003. - 451tr , 21cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47513DV ; 47514DV

13.   Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  / Lê Hải Triều chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 486tr , 27cm

Tóm tắt :    Gồm 3 phần: Phần 1: Con đường dẫn tới chiến dịch Hồ Chí Minh. Phần 2: Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Phần 3: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Hồ Chí Minh

          9(V)244                                                                   PD : 7508DL

 

14.   Chiến dịch Hồ Chí Minh qua hồi ức các tư lệnh và chính ủy . - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 380tr , 21cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47445DV ; 47446DV

 

15.   Chiến dịch Hồ Chí Minh qua hồi ức các tư lệnh và chính ủy . - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 380tr , 21cm    

          9(V)244                                                              PD : 47535DV ; 47536DV ; 47537DV

                                                                                           PM : 67033MM ; 67034MM

16.   Chiến dịch Hồ Chí Minh trang sử vàng qua các trận đánh  / Phạm Huy Dương,  Phạm Bá Toàn đồng chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 864tr , 21cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47522DV

17.   Thời khắc lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh 1975  / Phạm Huy Dương,  Phạm Bá Toàn,  Hoàng Đức Nhuận. - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 507tr , 21cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47509DV ; 47510DV

 

18.   Thời khắc lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh 1975  / Phạm Huy Dương,  Phạm Bá Toàn,  Hoàng Đức Nhuận. - H. : Quân đội Nhân dân,2005. - 507tr , 21cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47704DV / PM : 67095MM

19.  HỒ SĨ THÀNH . Chiến dịch Hồ Chí Minh trận quyết chiến chiến lược cuối cùng  / Hồ Sĩ Thành . - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2005. - (Việt Nam kỳ tích). - 275tr , 20cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47516DV / PM : 66947MM

20.  VŨ NHƯ KHÔI . Chiến dịch Hồ Chí Minh xuân 1975. Sự hội tụ chín muồi chiến lược quân sự cách mạng   / Vũ Như Khôi ,  Văn Đức Thanh,  Trần Xuân Phú . - H. : Chính trị Quốc gia ,2005. - 316tr , 19cm    

          9(V)244                                                                   PD : 48119DV

21.  VĂN TIẾN DŨNG. Đại thắng mùa xuân   / Văn Tiến Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia ,2005. - 307tr , 21cm    

          9(V)244                                                                   PD : 47897DV ; 47898DV

22.  VĂN TIẾN DŨNG. Đại thắng mùa xuân  / Văn Tiến Dũng. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,1977. - 322tr , 20cm    

          9(V)244                                                                   PD : 3057DV

23.   Từ cách mạng tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975  /  Lường Thị Lan sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin,2015. - 199tr , 21cm

Tóm tắt :     Chủ tịch Hồ Chí Minh linh hồn của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp bảo vệ nền độc lập dân tộc(1945-1975); Xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1954-1975); Như có Bác trong ngày vui đại thắng ...                                 

          959.7032                                                                 PD : DV.068279 / PM : MM.098631

24.   Đại thắng mùa xuân 1975  : Toàn cảnh và sự kiện. - H. : Quân đội Nhân dân,2010. - 375tr , 21cm

Tóm tắt :    Đường tới đại thắng mùa xuân 1975, thắng lợi và bài học kinh nghiệm..

          959.7043                                                                 PD : DV.058753 / PM : MM.084774

 

25.   Đại thắng mùa xuân 1975  : Sự kiện hỏi và đáp. - H. : Chính trị quốc gia,2011. - 200tr , 21cm

Tóm tắt :    Diễn biến cơ bản về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với ba chiến dịch lớn, chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế Đà Nẵng, và chiến dịch HCM lịch sử...

          959.7043                                                                 PD : DV.060876

 

26.   Đại thắng mùa xuân 1975 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam . - H. : Quân đội Nhân dân,2010. - 262tr , 21cm    

          959.7043                                                                 PD : DV.057517 / PM : MM.083208

27.   Đại thắng mùa xuân 1975 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam . - H. : Quân đội Nhân dân,2010. - 262tr , 21cm

Tóm tắt :    Đại thắng mùa xuân 1975 chiến thắng vĩ đại bất diệt trong lịch sử dân tộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân ta .

          959.7043                                                                 PD : DV.058754 / PM : MM.084775

28.   Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam  / Giàng Seo Phử chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia,2015. - 626tr , 24cm

Tóm tắt :    Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, sức mạnh đoàn kết của các dân tộc VN trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

          959.7043                                                                 PD : DL.015010

29.   Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của trí tuệ Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia,2010. - 527tr , 24cm    

          959.7043                                                                 PD : DL.011476 ; DL.011477

30.   Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình . - H. : Chính trị quốc gia,2015. - 822tr , 30cm

Tóm tắt :    Sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình, động lực quyết định đại thắng mùa xuân 1975 , những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay...

          959.7043                                                                 PD : DL.015000

31.   Đại thắng mùa xuân năm1975 toàn cảnh và sự kiện . - H. : Quân đội Nhân dân,2010. - 375tr , 21cm    

          959.7043                                                                 PD : DV.057518 / PM : MM.083211

32.   Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975 . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2015. - 520tr , 22cm

Tóm tắt :    Tập hợp những bài viết về kỷ niệm thời chiến, kỷ niệm chiến trường, kỷ niệm quân dân, đồng đội, đồng nghiệp...

          959.7043                                                                 PD : DV.068469

33.   Thành đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2020. - 517tr , 23cm    

          959.7043                                                                 PD : DV.077464

34.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng  : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị quốc gia,2010. - 336tr , 21cm

Tóm tắt :    Trận Điện Biên Phủ trên không; hội nghị lịch sử; kế hoạch cơ bản và kế hoạch thời cơ; hạ quyết tâm chiến lược;...

          959.7043                                                                 PD : DV.057620 / PM : MM.083328

35.  HỒNG KHANH. Nhớ lại chuyến đi cấp tốc chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975  / Hồng Khanh. - TP.Hồ Chí Minh : Chính trị quốc gia,2015. - 103tr , 19cm

Tóm tắt :    Nhận lệnh và cấp tốc lên đường vào Quảng Trị; Đến Thừa Thiên Huế;...

          959.7043                                                                 PD : DV.068464 / PM : MM.098992

36.  NGUYỄN KHẮC NGUYỆT. Bút ký lính tăng hành trình đến dinh độc lập  / Nguyễn Khắc Nguyệt. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2015. - 441tr , 20cm    

          959.7043                                                                 PD : DV.068403 / PM : MM.098761

37.  VÕ VĂN SUNG . Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris  / Võ Văn Sung . - H. : Quân đội nhân dân ,2005. - 167tr , 21cm    

          V24                                                                         PD : 47875DV / PM : 67461MM

38.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng  : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị Quốc Gia ,2000. - 274tr , 22cm    

          V24                                                                         PD : 35384DV ; 35548DV

                                                                                           PM : 54771MM ; 55123MM

                                                                                         

 Mai Hương

Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách: Bộ truyện tranh "Gia đình Cà rốt - Lạc vào thế giới khủng long"    17/05/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Người khôn kẻ dại"    12/05/2022
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - THIÊN SỬ VÀNG CHÓI LỌI    06/05/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp và sưu tập tác phẩm    28/04/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu thư mục chuyên đề "Đại thắng mùa xuân 1975    27/04/2022
Giới thiệu Hội sách trực tuyến Quốc gia 2022    25/04/2022
Thể lệ cuộc thi Nhà thông thái BooK365.vn    25/04/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Hương rừng Cà Mau và các truyện khác"    21/04/2022
Chuẩn bị tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Chủ đề “Những người con bất tử”, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)    19/04/2022
Thể lệ cuộc thi nhằm hướng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2022    19/04/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết