Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023
01/02/2023

Ngày 04/01/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tư cách là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã ký ban hành kế hoạch số 14/KH-BCĐ Triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023, cụ thể:

Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khoá XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2021-2026. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung của Phong trào nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức, đặc biệt chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông.

Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào hiệu quả, với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Xây dựng chương trình phối hợp giữa các cơ quan thành viên thực chất, hiệu quả để phát huy sức mạnh tổng hợp; áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, phù hợp với từng nhóm đối tượng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Phong trào tại các địa phương nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, đặc biệt về cơ chế chính sách, từ đó đề xuất, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Các nội dung cần thực hiện, bao gồm:

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh;

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hoá, tiêu biểu;

- Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong giai đoạn mới;

- Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá;

- Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

Ngoài việc phân công các Bộ, Ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương còn phân công Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các nhiệm vụ:

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn ở địa phương.

- Quan tâm đầu tư và có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ người dân và công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương, các câu lạc bộ, nghệ nhân, nghệ sĩ để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân nâng cao thể chất, tinh thần.

- Đảm bảo kinh phí hoạt động của Phong trào và Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia Phong trào.

- Phát động phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm điểm nhấn cho hoạt động phong trào năm 2023; tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí "Xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước".

- Nghiên cứu xây dựng bản đồ về phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở làm căn cứ trong việc chỉ đạo điều hành, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào khoa học, hiệu quả, chính xác.

- Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Phong trào các cấp./.

Quốc An

Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình    26/05/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023    14/04/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023    01/02/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023    01/02/2023
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025    16/06/2022
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam    03/03/2022
Huyện Cai Lậy: Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại"    19/03/2021
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết