Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023
01/02/2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Căn cứ các văn bản thuộc lĩnh vực Gia đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, ngày 18/01/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 165/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn công tác gia đình năm 2023, cụ thể:

* Ở cấp độ Trung ương:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- Tổ chức triển khai, thực hiện: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); xây dựng, trình, ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Tổng kết Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ  quy định về Công tác gia đình.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

2. Các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm

2.1. Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và báo chí tại trung ương và địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên phạm vi toàn quốc.

Triển khai chủ đề chung về gia đình đến năm 2025: "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng"

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

2.2. Phòng, chống bạo lực gia đình

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ Ngày Quốc tế Gia đình 15/5 đến hết 30/6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình.

2.3. Các nhiệm vụ khác

Thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử về gia đình của Bộ Văn hoá,

Thể thao và Du lịch (địa chỉ website truy cập: giadinh.bvhttdl.gov.vn).

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình.

Tổ chức các hoạt động truyền thông về quyền và bổn phận của trẻ em trong gia đình, phát huy vai trò của người cao tuổi và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

* Ở cấp độ địa phương:

Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 1/7/2023).

2. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng gia đình hạnh phúc.

4. Chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao/Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 như sau:

- Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp, ngày kỷ niệm về gia đình như: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11);

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định;

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương;

- Triển khai thực hiện, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình,...

Quốc An

Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình    26/05/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023    14/04/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023    01/02/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023    01/02/2023
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025    16/06/2022
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam    03/03/2022
Huyện Cai Lậy: Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại"    19/03/2021
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết