Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình
26/05/2023

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1242 /QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

Kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Gia đình. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em cho các thành viên trong gia đình. Từ đó góp phần thực hiện tốt các quyền của trẻ em theo quy định của Luật, bảo đảm cho trẻ em được sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện ngay từ trong gia đình. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về công tác bình đẳng giới và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Yêu cầu đặt ra là phải Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc tổ chức tuyên truyền phải tiếp cận được nhiều đối tượng; bảo đảm về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch. Ưu tiên tuyên truyền trên các báo, tạp chí hướng tới đông đảo độc giả là cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, xây dựng đời sống văn hóa trên toàn quốc. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đông đảo người dân. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả và chất lượng. Các sản phẩm truyền thông của hoạt động này có thể sử dụng để phục vụ các hoạt động truyền thông tiếp theo của công tác gia đình.

Các nội dung tuyên truyền như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền về vai trò của gia đình trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các quyền và bổn phận của trẻ em.

Các hoạt động của công tác gia đình có nội dung liên quan đến trẻ em trong gia đình trên cả nước.

Các kiến thức, kỹ năng cơ bản để gia đình thực hiện tốt các quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em 2016.

Những kinh nghiệm hay; nêu gương những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình.

 

2. Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình.

Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.Việc bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình.

Việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong việc giáo dục văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Vị trí, vai trò và đóng góp của người cao tuổi trong việc giáo dục giá trị của gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình.

Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình.

3. Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình.

Việc thực hiện công tác bình đẳng giới trong gia đình trên cả nước.

Các kiến thức, kỹ năng để thực hiện bình đẳng giới trong gia đình cho các thành viên gia đình.

Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình./.

Quốc An

Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình    26/05/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023    14/04/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023    01/02/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023    01/02/2023
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025    16/06/2022
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam    03/03/2022
Huyện Cai Lậy: Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại"    19/03/2021
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết