Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử

Ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4842/UBND-KSTT về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử.

Nhằm nâng cao chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP khi có yêu cầu.

2. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng tinh thần quy định tại Điều 10 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về giá trị pháp lý của bản sao điện tử trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tăng cường sử dụng bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính tại tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc; bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Chỉ đạo quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phải tạo tài khoản cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng kết quả chứng thực điện tử để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại cấp huyện và cấp xã và Chỉ tiêu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phân công Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn khẩn trương thực hiện các nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để thông tin đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Ái Hân


Tin liên quan
Nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)    19/05/2023
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.    16/05/2023
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.    16/05/2023
Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    27/03/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú    27/03/2023

Liên kết Liên kết