Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

Thực hiện Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" giai đoạn 2022-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ. Ngày 06/02/2023, Bộ Nội vụ có Công văn số 385/BNV-CCHC về tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022, đối tượng khảo sát bao gồm: Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban, Phó ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Việc khảo sát được thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua địa chỉ mail công vụ, gửi theo danh sách đã cung cấp. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc trả lời phiếu khảo sát nhất là đảm bảo tính trung thực, khách quan, đúng đối tượng, đúng tiến độ và bảo mật thông tin theo quy định.

 Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Đến ngày 23/02/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành các phiếu khảo sát với 14 người tham gia.

Vu Lan


Tin liên quan
Nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)    19/05/2023
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.    16/05/2023
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.    16/05/2023
Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    27/03/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú    27/03/2023

Liên kết Liên kết