Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 10/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND tỉnh, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Mục đích nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030; tập trung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cải cách nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện; nâng cao chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Tiền Giang.

- Tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023.

Nội dung kế hoạch gồm 7 nhiệm vụ trọng tâm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh) chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra toàn diện công tác CCHC theo kế hoạch hoặc đột xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC  trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; chủ trì tổng hợp dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ.

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện để nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi và thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

Vu Lan


Tin liên quan
Nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)    19/05/2023
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.    16/05/2023
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.    16/05/2023
Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    27/03/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú    27/03/2023

Liên kết Liên kết