Truy cập nội dung luôn

Ý kiến dự thảo văn bản Ý kiến dự thảo văn bản

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong

 lĩnh vực Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

 

 
 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang (Phương án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Báo cáo kết quả rà roát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệc lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- CT, các PCT;

- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC  KHÁCH SẠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng   năm 2017

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

 

 
 
 

 

 

1. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

1.1 Nội dung đơn giản hóa

* Về thành phần hồ sơ: Đề nghị quy định trong hồ sơ xin xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch chỉ cần nộp các bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu:

"+ Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

- Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ"

Lý do: cán bộ tiếp nhận hồ sơ dùng bản chính để đối chiếu, người dân không cần chứng thực bản sao; nhằm giảm thời gian, chi phí không cần thiết và thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

1.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL.

- Sửa đổi Khoản 1.2, Mục 1, Phần III Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

- Hoặc bãi bỏ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL xây dựng Nghị định quy định thủ tục hành chính về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cho phù hợp với Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 55,680,450 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 52,703,490 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 2,976,960 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 5.35 %

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

2.1 Nội dung đơn giản hóa

* Về thành phần hồ sơ: Đề nghị quy định trong hồ sơ xin xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch chỉ cần nộp các bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu:

"+ Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

- Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ"

Lý do: cán bộ tiếp nhận hồ sơ dùng bản chính để đối chiếu, người dân không cần chứng thực bản sao; nhằm giảm thời gian, chi phí không cần thiết và thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

2.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL.

- Hoặc bãi bỏ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL xây dựng Nghị định quy định thủ tục hành chính về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cho phù hợp với Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 55,349,580 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 52,402,620 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 2,946,960 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 5,32%

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

3. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

3.1 Nội dung đơn giản hóa

* Về thành phần hồ sơ: Đề nghị quy định trong hồ sơ xin xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch chỉ cần nộp các bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính đối chiếu:

"+ Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)."

Lý do: cán bộ tiếp nhận hồ sơ dùng bản chính để đối chiếu, người dân không cần chứng thực bản sao; nhằm giảm thời gian, chi phí không cần thiết và thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

3.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL.

- Hoặc bãi bỏ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL xây dựng Nghị định quy định thủ tục hành chính về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cho phù hợp với Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 39,838,710 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 37,342,620 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 2,496,090 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 6.27 % 

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

4. Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú khác

4.1. Nội dung đơn giản hóa

*Về thành phần hồ sơ: Đề nghị quy định trong hồ sơ xin xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch chỉ cần nộp các bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính đối chiếu:

"- Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)"

Lý do: cán bộ tiếp nhận hồ sơ dùng bản chính để đối chiếu, người dân không cần chứng thực bản sao; nhằm giảm thời gian, chi phí không cần thiết và thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

4.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL.

- Hoặc bãi bỏ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL xây dựng Nghị định quy định thủ tục hành chính về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cho phù hợp với Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

4.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 38,576,100 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 36,813,402 đồng/năm

- Chi phí tiết kiệm: 1,762,698 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 4.57 %

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.


Đơn vị: Sở VHTTDL
Ngày bắt đầu: 24-07-2017 Ngày hết hạn: 24-08-2017

Liên kết Liên kết