Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

            Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTG về việc tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

          Việc tuyên truyền cần làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp. Việc tuyên truyền cần làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

          Đồng thời, công tác tuyên truyền phải đóng góp tích cực vào việc thống nhất tư tưởng, hành động và phải trung thực, sinh động, theo sát lộ trình, yêu cầu, nhiệm vụ của việc sắp xếp và việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những văn bản chỉ đạo như sau:

          1. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị "về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã".

         2. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

          3. Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021"; các Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã của Chính phủ; Chương trình hành động của các địa phương, đơn vị thực hiện chủ trương này./.

QUỐC AN


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng    26/05/2020
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”    22/05/2020
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương    22/05/2020
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo    12/05/2020
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019

Liên kết Liên kết