Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2371/UBND-VHXH triển khai Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 24/2020/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 08/10/2019 về tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh và Công văn số 5097/UBND-VHXH ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, ngành liên quan được giao tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia trên địa bàn tỉnh.

- Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn biện pháp thi hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thống kê số lượng hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công, sản lượng sản xuất rượu thủ công trên địa bàn, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương theo quy định; vận động, tạo điều kiện về thủ tục, hồ sơ để các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công (chưa có giấy phép) làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu theo quy định hoặc thực hiện đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng rượu thủ công được sản xuất, lưu hành trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rượu, bia giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng và các hoạt động khác có liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Phản ánh kịp thời các hoạt động thông tin, giáo dục, các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đến tất cả công chức, viên chức và người lao động của ngành. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, nội dung phòng, chống tác hại của rượu bia đều được các công đoàn bộ phận, các chi bộ và các đơn vị đưa vào chỉ tiêu thi đua chung; nếu để xảy ra sự cố có liên quan đến rượu bia sẽ bị trừ điểm thi đua không chỉ cá nhân người gây ra mà còn ảnh hưởng đến thi đua của tập thể, đơn vị./.

QUỐC AN


Tin liên quan
Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2030    07/08/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Cuộc đời là do bạn quyết"    07/08/2020
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19    06/08/2020
Tổng cục Du lịch yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước diễn biến của dịch COVID-19    03/08/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Áo trắng"    03/08/2020
Tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X    03/08/2020
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19    31/07/2020
Nhiều hình thức tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    28/07/2020
Tuyên truyền Đại hội Đảng tại thị xã Gò công    28/07/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Đời không Plastic"    23/07/2020

Liên kết Liên kết