Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa mới ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Theo Kế hoạch, năm 2019, các phòng khối Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đoàn thanh niên cơ sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở phổ biến pháp luật trong đoàn viên Thanh niên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên; Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp số 14/2013/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2018 và năm 2019; triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11);..…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyền pháp luật và thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên trong toàn Ngành văn hóa, thể thao và Du lịch; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỹ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật./.

 

 

                                                                                      Thanh Yến

 

 

 

                          

  

 

 

 


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội Đảng    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "NẺO VỀ CỦA Ý"    26/06/2020
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    18/06/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ"    15/06/2020
Tháng hành động phòng, chống ma túy    12/06/2020
Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động "Tín dụng đen"    10/06/2020
Hướng dẫn quy định tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"    10/06/2020
Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia    10/06/2020
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp    02/06/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH    01/06/2020

Liên kết Liên kết