Truy cập nội dung luôn

Phòng chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng

Quyết định số 88/QĐ-SVHTTDL ngày 11/4/2018 về việc đưa ra khỏi quy hoạch lãnh đạo


Tin liên quan
Quyết định số 89/QĐ-SVHTTDL ngày 11/4/2018 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch lãnh đạo các phòng ban    10/04/2019
Quyết định số 88/QĐ-SVHTTDL ngày 11/4/2018 về việc đưa ra khỏi quy hoạch lãnh đạo    10/04/2019
Công văn số 776/SVHTTDL-TCPC ngày 17/7/2018 về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng năm 2018    10/04/2019
Quyết định số 264/QĐ-SVHTTDL ngày 27/9/2018 về việc giao số lượng người làm việc năm 2018    10/04/2019
Quyết định số 82/QĐ-SVHTTDL ngày 09/4/2018 về việc tạm giao số lượng người làm việc 2018    10/04/2019

Liên kết Liên kết