Truy cập nội dung luôn

Phòng chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng

Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 15/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngâ nsách năm 2018


Tin liên quan
Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2004    26/07/2019
Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018    16/04/2019
Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017    16/04/2019
Quyết định số 104/QĐ-SVHTTDL ngày 13/02/2019 về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2017    10/04/2019
Công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2018    10/04/2019
Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 15/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngâ nsách năm 2018    10/04/2019

Liên kết Liên kết