Truy cập nội dung luôn

Phòng chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng

Công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2018


Tin liên quan
Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2004    26/07/2019
Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018    16/04/2019
Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017    16/04/2019
Quyết định số 104/QĐ-SVHTTDL ngày 13/02/2019 về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2017    10/04/2019
Công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2018    10/04/2019
Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 15/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngâ nsách năm 2018    10/04/2019

Liên kết Liên kết