Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Triển khai, thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư

Ngày 22-3-2018, Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Công văn số 1065-CV/TU về việc triển khai, thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư.

          Theo đó, để thực hiện tốt Kết luận 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt một số việc sau:

          Lãnh đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

          Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên, đoàn viên về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, thông tin; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Khi có thông tin báo chí phản ánh về cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,…của cơ quan, đơn vị mình, phải kịp thời tiếp thu, giải trình, làm rõ với cơ quan quản lý cấp trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi, phản hồi với cơ quan báo chí. Tránh tình trạng yên lặng gây hoài nghi, dư luận không tốt ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.

          Cơ quan báo chí, người làm công tác xuất bản phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp "xây" và "chống", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Báo chí phải bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, cũng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm báo; xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày một nâng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước.

          Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền, chú trọng tính định hướng chính trị tư tưởng, tính văn hóa, khoa học trong công tác báo chí; nhất là tuyên truyền sâu, rộng, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; coi trọng việc phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

                                                                                                       HOA LÝ


Tin liên quan
Trao 29 giải thưởng Liên hoan “Hát Dân ca - Vọng cổ”    23/10/2018
Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại    23/10/2018
Viết bài giới thiệu về lễ hội di sản văn hóa phi vật thể quốc gia    18/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)    18/10/2018
Liên hoan Đờn ca tài tử nông dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới”    18/10/2018
Biểu diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật “Dạ khúc tri âm” lần thứ XIII    18/10/2018
VIẾT HAY KHÔNG KHÓ    18/10/2018
Thực hiện hiệu quả Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ    12/10/2018
Tham gia Hội thi tiếng hát người khuyết tật    10/10/2018
Xây dựng 12 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân    10/10/2018

Liên kết Liên kết