Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin" năm 2018.

Theo đó, các phòng Khối Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện Chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin" năm 2018 với 06 tiêu chuẩn thi đua gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; An toàn, an ninh thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức và công dân; Nhân lực công nghệ thông tin; Ban hành các cơ chế chính sách về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị.

Chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin" hàng năm nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị; phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong việc sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực trong hoạt động quản lý, điều hành, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

                                                                                      Th.Phương

 

 

 

 

 

 


Tin liên quan
Tuyên truyền an toàn giao thông    15/06/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4    23/05/2018
Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018    18/05/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018    17/04/2018
Tuyên truyền “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018    17/04/2018
Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia mới về cơ sở lưu trú du lịch    13/04/2018
Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết    12/04/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thi số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    12/04/2018
Tuyên truyền An toàn giao thông    12/04/2018
Triển khai, thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư    11/04/2018

Liên kết Liên kết