Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020

           UBND TỈNH TIỀN GIANG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

          Số:           /TB-SVHTTDL                                  Tiền Giang, ngày          tháng  8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác của Ban Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020

 

            Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Ban Giám đốc Sở họp báo đầu tuần và thống nhất lịch công tác, cụ thể như sau:

 

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 31/8/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

7giờ 30

- Họp Báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

13giờ 30

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

14giờ

- Dự họp chuẩn bị triển lãm thành tựu KT-XH chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

- Sở Công thương.

 

- Đ/c Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở.

2

NGÀY 01/9/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

   7 giờ

 

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

(cả ngày)

- Tiếp công dân.

- Phòng tiếp công dân.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7giờ 30

- Dự Lễ công bố huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới.

- Khu di tích đền thờ AHDT Trương Định, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

 

8 giờ 30

- Dự Hội thảo trực tuyến về phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030.

- Phòng họp số 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

 

 

9 giờ

- Họp trực tuyến với Tổ chức Jica (Nhật Bản).

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

3

NGÀY 02/9/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

              7 giờ

- Trực lễ 2/9

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 03/9/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

7giờ 30

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

         7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

5

NGÀY 04/9/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

7giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

-  Họp với các ngành có liên quan chuẩn bị triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

      7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

Ghi chú: Trong tuần, nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

Nơi nhận:                                                                                            TL.GIÁM ĐỐC

-  VP. Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; để B/c;                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Ban Giám đốc Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT Cấp huyện;

- Lưu: VT.                                                                                                      Lê Văn An

Tin liên quan
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 16/11/2020 đến ngày 23/11/2020    16/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020    02/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020    26/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020    19/10/2020

Liên kết Liên kết