Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

               UBND TỈNH TIỀN GIANG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

          Số:           /TB-SVHTTDL                                  Tiền Giang, ngày          tháng  7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác của Ban Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020

 

            Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Ban Giám đốc Sở họp báo đầu tuần và thống nhất lịch công tác, cụ thể như sau:

 

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 27/7/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

  1. giờ

- Dự họp Thường trực UBND tỉnh.

- Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- Đ/c Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

- Dự họp chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh.

- Phòng họp tầng trệt, Khu nhà làm việc UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ

- Họp Báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

  1. giờ

- Họp về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Phòng họp số 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 

15 giờ

- Dự lễ kết nạp đảng.

- Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi– Phó Giám đốc Sở.

2

NGÀY 28/7/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

   7 giờ

 

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

9 giờ

- Họp Ban Tổ chức Hội thao ngành Thông tin – Truyền thông.

- Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

3

NGÀY 29/7/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2020.

- Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

8 giờ

- Dự họp chuẩn bị tổ chức Lễ công bố huyện Gò Công Đông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

- Sở Nông nghiệp, Phát triển nông thôn.

- Đ/c Lê văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

4

NGÀY 30/7/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

  7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

         7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

14 giờ

- Dự họp thẩm định quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

- Sở Tài chính.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

5

NGÀY 31/7/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

  1. giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

      8 giờ

-  Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

- Phòng họp số 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

Ghi chú: Trong tuần, nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TL.GIÁM ĐỐC

-  VP. Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; để B/c;                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Ban Giám đốc Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT Cấp huyện;

- Lưu: VT.                                                                                                              Lê Văn An                                       


Tin liên quan
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 16/11/2020 đến ngày 23/11/2020    16/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020    02/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020    26/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020    19/10/2020

Liên kết Liên kết