Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

       UBND TỈNH TIỀN GIANG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

          Số:           /TB-SVHTTDL                    Tiền Giang, ngày          tháng  8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác của Ban Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020

 

            Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Ban Giám đốc Sở họp báo đầu tuần và thống nhất lịch công tác, cụ thể như sau:

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 24/8/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Họp Báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

  1. giờ 30

- Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

- Phòng số 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

- Họp các ngành có liên quan và khảo sát cơ sở lưu trú bố trí chổ ở cho người nước ngoài đến Tiền Giang làm việc.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Làm việc với Bảo tàng về lập hồ sơ di tích cấp quốc gia đặc biệt.

- Phòng họp Sở.

 

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

2

NGÀY 25/8/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

   7 giờ

 

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

8 giờ

- Họp với Hội Nông dân thống nhất tổ chức lễ 90 năm Ngày thành lập Hội nông dân.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

 

14 giờ

- Dự xem chạy chương trình lễ công bố thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Thị xã Gò Công.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

3

NGÀY 26/8/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

  1. giờ

- Khảo sát di tích chuẩn bị tổ chức lễ 80 năm Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- Di tích Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

8 giờ

-  Dự họp tiếp xúc nhà đầu tư.

- Sở Kế hoạch- Đầu tư.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

- Dự Hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công.

- Phòng họp số 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ 30

- Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ công bố thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Thị xã Gò Công.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 27/8/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Dự lễ công bố thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Thị xã Gò Công.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

         7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

- Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

5

NGÀY 28/8/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

      7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

- Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

Ghi chú: Trong tuần, nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                                              TL.GIÁM ĐỐC

-  VP. Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; để B/c;                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Ban Giám đốc Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT Cấp huyện;

- Lưu: VT.                                                                                                              Lê Văn An                                       


Tin liên quan
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 16/11/2020 đến ngày 23/11/2020    16/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020    02/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020    26/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020    19/10/2020

Liên kết Liên kết