Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020

            UBND TỈNH TIỀN GIANG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

          Số:           /TB-SVHTTDL                                  Tiền Giang, ngày          tháng  7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác của Ban Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020

 

            Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Ban Giám đốc Sở tổ chức họp báo đầu tuần và thống nhất lịch công tác, cụ thể như sau:

 

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 20/7/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

7giờ 30

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối văn phòng Sở.

 

7giờ 30

- Dự khai mạc giải Cầu lông công nhân, viên chức năm 2020.

- Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Sở.

 

13giờ 30

- Dự họp Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh.

- Phòng họp Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

14giờ

- Họp với các ngành có liên quan chuẩn bị tổ chức giao lưu phượt phủ Trần Đặng Đăng Khoa.

 

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Sở.

2

NGÀY 21/7/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

   7 giờ

 

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Dự khai mạc giải bóng học sinh.

- Sân vận động tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

13 giờ 30

- Dự họp kiểm tra tiến độ Lễ 80 năm Lực lượng vũ trang và Lễ hội AHDT Trương Định.

- Phòng họp tầng trệt, Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

3

NGÀY 22/7/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

7giờ

- Đi công tác cơ sở

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

8 giờ

- Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Tuyên giáo.

- Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đường Nguyễn Ngọc Ba, phường 6)

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

4

NGÀY 23/7/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

  7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

         7 giờ

-  Tham gia đoàn đi thăm gia đình chính sách.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

13giờ 30

- Dự họp giải quyết khó khăn vướng mắc về khai thác, quản lý hồ bơi trong trường học.

- Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

 

5

NGÀY 24/7/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

7giờ 30

- Dự Hội nghị sơ kết 5 năm công tác phòng không không quân và tổng kết công tác tuyển quân.

- Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 

      7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

Ghi chú: Trong tuần, nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                                            TL.GIÁM ĐỐC

-  VP. Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; để B/c;                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Ban Giám đốc Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT Cấp huyện;

- Lưu: VT.                                                                                                              Lê Văn An                         

Tin liên quan
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 16/11/2020 đến ngày 23/11/2020    16/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020    02/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020    26/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020    19/10/2020

Liên kết Liên kết