Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

               UBND TỈNH TIỀN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

            Số:        /TB-SVHTTDL                                 Tiền Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

 

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

Ngày 19/10/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

07 giờ 30

Họp báo đầu tuần

Phòng họp Sở

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng.

 

14 giờ

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và sốt xuất huyết

Phòng họp số 1, TTHN tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

14 giờ

Làm việc với Văn phòng đại diện phía Nam

Phòng họp Sở

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

18 giờ 30

Dự khai mạc Hội thi Tiếng hát Người cao tuổi TG năm 2020.

Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

2

Ngày 20/10/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

7 giờ

Đi công tác cơ sở (cả ngày)

Các huyện

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

7 giờ 30

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN

Điểm du lịch sinh thái Việt Nhật

Ban Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

Dự Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu chính quyền số

Phòng họp số 2 - TTHN tỉnh

Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

Dự Đại hội Liên minh hợp tác xã Tiền Giang

Hội trường Ấp Bắc, TTHN tỉnh

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

3

Ngày 21/10/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

8 giờ

Họp triển khai Kế hoạch lễ hội kỷ niệm 80 năm Nam kỳ khởi nghĩa

Phòng họp Sở

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

4

Ngày 22/10/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

8 giờ

Dự Hội nghị triển khai Luật Thư viện

Phòng họp số 2, TTHN tỉnh

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

14 giờ

Kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của đơn vị trực thuộc

Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

5

Ngày 23/10/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

17 giờ

Dự khai mạc Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam

Trung tâm ĐTHLTĐ TDTT

-Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

-Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

19 giờ

Dự bế mạc Hội thi Tiếng hát Người cao tuổi TG năm 2020

Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

Ghi chú: Trong tuần, nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                              TL. GIÁM ĐỐC                        

- VP. Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND;                                CHÁNH VĂN PHÒNG                            

- Ban Giám đốc Sở;                                                                 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT cấp huyện;

- Lưu: VT.

 

                                                                                                    Lê Thị Thu Thảo


Tin liên quan
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 16/11/2020 đến ngày 23/11/2020    16/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020    02/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020    26/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020    19/10/2020

Liên kết Liên kết