Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020

                 UBND TỈNH TIỀN GIANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

            Số:        /TB-SVHTTDL                       Tiền Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020

 

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

Ngày 02/11/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

07 giờ 30

Họp báo đầu tuần

Phòng họp Sở

- Ban Giám đốc Sở.

-Lãnh đạo Khối VP

 

07 giờ

Dự khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động

Tỉnh Tây Ninh

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Họp về dự án TT Văn hóa nghệ thuật và hội chợ triển lãm

Phòng họp số 1- TT Hội nghị tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

2

Ngày 03/11/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

7 giờ 30

Tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác xây dựng cơ bản

Các dự án

Ban Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Tiếp công dân

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

18 giờ

Tiếp các Đoàn thi Tuyên truyền lưu động

Xã Long Hưng, huyện Châu Thành

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

18 giờ

Tiếp các Đoàn thi Tuyên truyền lưu động

Huyện Cai Lậy

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

-Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

3

Ngày 04/11/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

7 giờ

Đi công tác cơ sở (cả ngày)

Các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

4

Ngày 05/11/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Họp UBND tỉnh tháng 11

Khu làm việc 8 sở ngành tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

5

Ngày 06/11/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

7 giờ 30

Đi công tác cơ sở

Các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

8 giờ

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách xã hội hóa

Phòng họp số 3 – TTHN tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

6

Ngày 07/11/2020

(Thứ 7)

 

 

 

 

18 giờ

Khai mạc giải Marathon

Tỉnh Hậu Giang

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

Ghi chú: Trong tuần, nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                             TL. GIÁM ĐỐC                        

- VP. Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND;                                CHÁNH VĂN PHÒNG                            

- Ban Giám đốc Sở;                                                                 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT cấp huyện;

- Lưu: VT.

 

                                                                                                    Lê Thị Thu Thảo

 

                                                                                                             


Tin liên quan
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 16/11/2020 đến ngày 23/11/2020    16/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020    02/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020    26/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020    19/10/2020

Liên kết Liên kết