Skip to Content

Văn bản Trung ương Văn bản Trung ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
01/2018/TT-BNV 08-01-2018 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Xem
10/2017/TT-BNV 29-12-2017 Thông tư qui định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Xem
06/2017/TT-BVHTTDL 15-12-2017 Thông tư qui định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Xem
140/2017/NĐ-CP 05-12-2017 Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Xem
3088/QĐ-BVHTTDL 08-08-2017 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem
Quyết định 1042/QĐ-TTg 17-07-2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) Xem
02/2017/TT-BVHTTDL 05-07-2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
02/2017/TT-BVHTTDL 05-07-2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
78/2017/NĐ-CP 03-07-2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên Xem
09/2017/QH14 19-06-2017 Luật Du lịch Xem
17/CT-TTg 09-05-2017 Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Xem
28/2017/NĐ-CP 20-03-2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Xem
28/2017/NĐ-CP 20-03-2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Xem
173/2016/NĐ-CP 27-12-2016 Nghị định Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem
4164/QĐ-BVHTTDL 01-12-2016 Quyết định khen thưởng
Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL 20-09-2016 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 67/2014/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2014
01/2016/TT-BVHTTDL 24-03-2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
NĐ/15/2016/NĐ-CP 15-03-2016 NĐ/15/2016/NĐ-CP Xem
QĐ 829/QĐ-BVHTTDL 10-03-2016 QĐ 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2016 Về việc công bố Danh mục danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 14-09-2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
33/2015/NĐ-CP 27-03-2015 Nghị định qui định việc thực hiện kết luận thanh tra Xem
194/QĐ-BVHTTDL 23-01-2015 Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long" Xem
10/2013/TT-BVHTTDL 06-12-2013 Thông tư qui định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo Xem
181/2013/NĐ-CP 14-11-2013 Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo Xem
158/2013/NĐ-CP 12-11-2013 Nghị định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo
16/2012/QH13 21-06-2012 Luật Quảng cáo
86/2011/NĐ-CP 22-09-2011 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
56/2010/QH12 15-11-2010 Luật Thanh tra

Liên kết Liên kết