Skip to Content

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

            UBND TỈNH TIỀN GIANG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

          Số:           /TB-SVHTTDL                                   Tiền Giang, ngày          tháng  8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác của Ban Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020

 

            Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Ban Giám đốc Sở họp báo đầu tuần và thống nhất lịch công tác, cụ thể như sau:

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 10/8/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Họp Báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

  1. giờ 30

- Họp Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh Covid 19.

- Phòng họp số 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Dự họp đề xuất trụ sở làm việc mới của Hội Nhà Báo và Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh.

- Sở Xây dựng.

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

2

NGÀY 11/8/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

   7 giờ 30

 

- Dự họp thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Văn phòng Điều phối Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

14 giờ

- Dự họp quy hoạch kiến trúc bờ kè sông Bảo Định.

- Sở Xây dựng.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Họp Tổ công tác giải quyết khó khăn Hồ bơi trong trường học.

- Phòng họp tầng trệt, Nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

3

NGÀY 12/8/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

  1. giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 13/8/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

  7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

         7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ 30

- Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống ma túy, mại dâm.

- Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

5

NGÀY 14/8/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Dự Hội nghị Tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2010 -2020.

- Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

      7 giờ

-  Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

Ghi chú: Trong tuần, nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                                              TL.GIÁM ĐỐC

-  VP. Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; để B/c;                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Ban Giám đốc Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT Cấp huyện;

- Lưu: VT.                                                                                       Lê Văn An                                       


Others
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 16/11/2020 đến ngày 23/11/2020    16/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020    02/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020    26/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020    19/10/2020

Liên kết Liên kết