Skip to Content

Điểm du lịch Điểm du lịch

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email (@tiengiang.gov.vn)

Chức vụ

Điện thoại

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Đức Đảm

nguyenducdam@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3872236

 

2

Trần Thanh Phúc

tranthanhphuc@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

0273 3875674

3

Nguyễn Tấn Phong

NtanPhong@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

0273 3976749

4

Lê Văn Dũng

lvdung@tiengiang.gov.vn

Phó giám đốc

0273 3976372

VĂN PHÒNG SỞ

1

Lê Văn An

levanan@tiengiang.gov.vn

Chánh Văn phòng

0273 3872223

2

Nguyễn Hữu Ái

nguyenhuuai@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

nt

3

Huỳnh Thị Tươi

huynhthituoi@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

nt

4

Huỳnh Thị Ngọc Lan

huynhthingoclan@tiengiang.gov.vn

Chuyênviên

nt

5

Phạm Thị Mỹ Ngọc

huynhthimyngoc@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

6

Nguyễn Thị Vu Lan

nguyenthivulan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

7

Trần Ngọc Quốc An

tranngocquocan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

PHÒNG TỔ CHỨC-PHÁP CHẾ

1

Lê Thị Thu Thảo

lethithuthao@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3977473

 

2

Trần Thanh Yến

tranthanhyen@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

3

Trịnh Ái Hân

trinhaihan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

1

Mai Thị Thu Thảo

maithithuthao@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3872226

 

 

       

3

Trần Huyền Hân

tranhuyenhan@tiengiang.gov.vn

Thủ quỹ

nt

4

Huỳnh Thị Phước Hiền

huynhthiphuochien@tiengiang.gov.vn

Kế toán

nt

5

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

nthituyethong@tiengiang.gov.vn

Kế toán

nt

6

Trần Duy Linh

tranduylinh@tiengiang.gov.vn

Kế toán

nt

7

Lê Thanh Tân

lethanhtan@tiengiang.gov.vn

Kế toán

nt

8

Lê Đức Tân

leductan@tiengiang.gov.vn

Kỹ sư

nt

9

Phùng Hữu Lộc

phunghuuloc@tiengiang.gov.vn

Kế toán

nt

10

Trần Thanh Thảo

tthanhthao@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

THANH TRA SỞ

1

Trần Ái Việt

tranaiviet@tiengiang.gov.vn

Chánh Thanh tra

0273 3972525

 

 

       

 

 

     

4

Nguyễn Văn Danh

nvandanh@tiengiang.gov.vn

Thanh tra viên

nt

5

Lê Văn Vinh

levanvinh@tiengiang.gov.vn

Thanh tra viên

nt

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

1

Nguyễn Thanh Hải

nguyenthanhhai64@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3872222

2

Ngô Thị Cam

ngothicam@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

3

Phạm Ngọc Hùng

phamngochung@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

1

Võ Phạm Tân

vphamtan@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3875413

 

       

3

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

nthiminhnguyet@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

4

Nguyễn Thanh Trúc

nguyenthanhtruc@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

1

Phan Văn Nùng

phanvannung@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3879508

 

2

Nguyễn Hoàng Thái

nhoangthai@tiengiang.gov.vn

Phó phòng

nt

3

Nguyễn Minh Hiếu

nminhhieu@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

4

Phạm Thị Thắng

phamthithang@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

1

Lê Thanh Lan

lethanhlan@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3975680

2

Nguyễn Minh Phúc

nguyenminhphuc@tiengiang.gov.vn

Phó phòng

nt

3

Phan Thanh Trường Giang

phanthanhtruonggiang@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

4

Đỗ Bích Ngọc

dobichngoc@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VH

1

Huỳnh Thanh Hữu

hthanhhuu@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng

0273 3872262

2

Bùi Ngọc Tường Hân

buingoctuonghan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

3

Lâm Thiếu Kỳ

lamthieuky@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

THƯ VIỆN

1

Hoàng Sĩ Thanh

hoangsithanh@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

0273 3873541

2

Nguyễn Văn Huề

nguyenvanhue@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Tin học và Hành chánh

nt

3

Võ Thành Trung

vthanhtrung@tiengiang.gov.vn

Kỷ sư

nt

BẢO TÀNG

1

Nguyễn Mạnh Thắng

nguyenmanhthang@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3872235

2

Nguyễn Thị Vân Đào

nguyenthivandao@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

nt

3

Trương Thị Kim Hoa

truongthikimhoa@tiengiang.gov.vn

Phó phòng hành chánh

nt

4

Trần Văn Dũng

tranvandung71@tiengiang.gov.vn

Phó phòng hành chánh

nt

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

1

Dương Hùng Dũng

duonghungdung@tiengiang.gov.vn

Trưởng ban

0273 3885945

2

Nguyễn Trung Tuấn

nguyentrungtuan@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng ban

nt

3

Nguyễn Văn Bé

nvanbe@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng ban

nt

4

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

nguyenthithuyngoc@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

BAN QUẢN LÝ BẾN TÀU THỦY DU LỊCH MỸ THO

1

Nguyễn Vũ Khanh

nguyenvukhanh@tiengiang.gov.vn

Trưởng ban

0273 3976697

2

Phạm Việt Dũng

phamvietdung@tiengiang.gov.vn

Phó trưởng ban

nt

3

Lê Thị Hương Lan

lethihuonglan@tiengiang.gov.vn

Chuyên viên

nt

ĐOÀN NGHỆ THUẬT TỔNG HỢP TỈNH

1

Đặng Thanh Liêm

dthanhliem@tiengiang.gov.vn

Phó đoàn

0273 3872245

 

       

3

Lâm Chí Lợi

lamchiloi@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Hành chính

nt

4

Nguyễn Thị Kim Duyên

nthikimduyen@tiengiang.gov.vn

Văn thư

nt

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH

1

Lý Thiện Hoàng

lythienhoang@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3872653

2

Đỗ Văn Hiếu

dovanhieu@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

nt

3

Chung Hữu Phú

chunghuuphu@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

nt

4

Trần Thanh Danh

tranthanhdanh@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

nt

5

Nguyễn Huỳnh Trung

nguyenhuynhtrung@tiengiang.gov.vn

Văn thư

nt

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG

1

Nguyễn Văn Tăng

nguyenvantang@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3872230

2

Lê Văn Bé

levanbe@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

nt

3

Lê Long Hoàng

lelonghoang@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

nt

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

1

Trần Phát Tài

tranphattai@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

0273 3873511

2

Đồng Văn Thuần

dongvanthuan@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

nt

3

Nguyễn Thanh Chính

nguyenthanhchinh@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

nt

4

Võ Thị Kiều Ngân

vthikieungan@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

nt

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

1

Lê Văn Vũ

lvanvu@tiengiang.gov.vn

Hiệu trưởng

0273 3873280

2

Dương Văn Tân

duongvantan@tiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

nt

3

Nguyễn Thị Hồng Châu

nguyenthihongchau@tiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

nt

4

Đinh Văn Liệng

dinhvanlieng@tiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

nt

5

Tiêu Nhựt Phương

tieunhutphuong@tiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Hành chính Tài vụ

nt

6

Nguyễn Thị Tuất

 

nguyenthituat@tiengiang.gov.vn

Văn thư

nt

TRƯỜNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

1

Nguyễn Hữu Hiệp

nguyenhuuhiep@tiengiang.gov.vn

Hiệu trưởng

0273 3876304

2

Bùi Văn Được

buivanduoc@tiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

nt

3

Võ Thành Minh

vthanhminh@tiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

nt

4

Nguyễn Ngọc Bích

nngocbich@tiengiang.gov.vn

Tổ trưởng Tổ hành chính quản trị

nt

5

Nguyễn Thị Minh Thúy

nguyenthiminhthuy@tiengiang.gov.vn

Văn thư

nt

 

 

Liên kết Liên kết