Truy cập nội dung luôn

Thông tin Lãnh đạo Thông tin Lãnh đạo

I. Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Giám đốc: Nguyễn Đức Đảm
- Cơ quan: 0273 3872 236
- Di động: 0913 614 054
- Email: nguyenducdam@tiengiang.gov.vn 

2. Phó Giám đốc: Lê Văn Dũng 
- Cơ quan: 0273 3603 678
- Di động: 0913 962 028
- Email: levandung@tiengiang.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Võ Phạm Tân
- Cơ quan: 0273 3875 674
- Di động: 0918 570 822
- Email: vophamtan@tiengiang.gov.vn

II. Thư viện tỉnh

- Giám đốc: Võ Nam Phước
- Di động: 0975 200 354
- Email: vonamphuoc@tiengiang.gov.vn

III. Bảo tàng tỉnh

- Giám đốc: Nguyễn Mạnh Thắng
- Di động: 0919 181 870
- Email: nguyenmanhthang@tiengiang.gov.vn

IV. Trung tâm Phát triển Du lịch

- Giám đốc: Nguyễn Vũ Khanh
- Di động: 0974 795 979
- Email: nguyenvukhanh@tiengiang.gov.vn

V. Đoàn nghệ thuật tổng hợp

- Phó Trưởng đoàn: Đặng Thanh Liêm
- Di động: 0983 136 953

VI. Trung tâm Văn hóa tỉnh

- Giám đốc: Phạm Văn Công
- Điện thoại: 02733 871 276
- Email: phamvancong@tiengiang.gov.vn

VII. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

- Giám đốc: Nguyễn Văn Tăng
- Di động: 0983 489 069
- Email: nguyenvantang@tiengiang.gov.vn

VIII. Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao

- Giám đốc: Trần Phát Tài
- Di động: 0913 773 459
- Email: tranphattai@tiengiang.gov.vn

IX. Trường Năng khiếu thể dục thể thao

- Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiệp
- Điện thoại: 02733 979 608
- Email: nguyenhuuhiep@tiengiang.gov.vn

Liên kết Liên kết