Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã
22/05/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

Tỉnh Tiền Giang hiện nay có 140 Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VH-TT) , 32 Nhà Văn hóa cấp xã.  Thời gian qua, các Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ có hiệu quả nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ, sáng tạo, vui chơi giải trí của nhân dân. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội lớn của quốc gia, của tỉnh, của địa phương đã tạo được không khi sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh, tạo hiệu quả xã hội tốt trên địa bàn tỉnh. Các thiết chế văn hóa này là nơi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục đạo đức, nếp sống văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao, nâng cao dân trí; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII "Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Các Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã trên địa bàn tỉnh hoạt động thường xuyên, hiệu quả  như: phường 5, phường 3, phường 2, xã Tân Mỹ Chánh, xã Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho); xã Bình Phục Nhứt,  xã Phú Kiết, xã Lương Hòa Lạc (huyện Chợ Gạo); xã Bình Nhì, xã Vĩnh Hựu, xã Thành Công (huyện Gò Công Tây); xã Bình Ân, xã Tân Đông (huyện Gò Công Đông); xã Vĩnh Kim, xã Long Hưng, xã Tân Hội Đông, xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành); xã Tân Hòa Thành (huyện Tân Phước); xã Mỹ Phước Tây, xã Tân Phú, xã Thanh Hòa (thị xã Cai Lậy); xã Long Thuận, phường 1(thị xã Gò Công); xã Cẩm Sơn, xã Ngũ Hiệp, xã Thạnh Lộc, xã Mỹ Long (huyện Cai Lậy); xã Hậu Thành, xã Mỹ Đức Tây, xã Hòa Hưng, xã Tân Thanh, xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè).

Tuy nhiên, dù được chính quyền địa phương quan tâm, Trung tâm VH-TT cấp huyện hỗ trợ về chuyên môn, nhưng do kinh phí hoạt động còn hạn hẹp (khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng/năm/ 1 Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã) nên hoạt động không thường xuyên. Các thành viên Ban chủ nhiệm và cán bộ chuyên môn của Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã không được hưởng chế độ phụ cấp và bồi dưỡng trong hoạt động chuyên môn. Chưa có hướng dẫn thực hiện thu, chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa hoạt động tại các Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã. Một số địa phương chỉ chú trọng xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã, nên khi đi vào hoạt động thì gặp khó khăn về con người, kinh phí hoạt động, lực lượng cộng tác viên, phương thức hoạt động, mô hình hoạt động...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề xuất một số giải pháp sau: Sở Nội vụ tỉnh cần sớm có hướng dẫn về tổ chức, vị trí việc làm của Trung tâm VH-TTcấp xã. Sở Tài chính tỉnh sớm có hướng dẫn hạch toán thu, chi sử dụng kinh phí hàng năm và hạch toán thu, chi các hoạt động dịch vụ. UBND các huyện, thành, thị rà soát lại các Trung tâm VH-TT đã có quyết định thành lập nhưng chưa đầy đủ các tiêu chí, thì bổ sung theo đúng qui định. Sở VH-TT&DL phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nhân sự, kinh phí và trang thiết bị cho các Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã; tăng cường hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ đối với hoạt động của Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp cấp xã; thường xuyên mở các lớp năng khiếu văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao để tạo lực lượng kế thừa liên tục cho phong trào ở địa phương; tổ chức thường xuyên các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ - thể thao để phát hiện những nhân tố mới từ phong trào; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa hoạt động văn hóa - thể thao tại các Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã.

Để tăng thêm khoản kinh phí hoạt động hàng năm tại các Trung tâm VH-TT, Nhà Văn hóa cấp xã trên địa bàn tỉnh, Sở VH-TT&DL đã trình với Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2023", với tổng kinh phí là 56.300.000.000đ. Đề án nhằm tạo nét mới trong hoạt động văn hóa - thể thao, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo, vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Biểu diễn ca nhạc tại 2 tụ điểm sinh hoạt văn hóa ở                                                   phường 7, TP. Mỹ Tho

                                                                                    THANH HẢI

Tin liên quan
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh    26/05/2020
Tuyển sinh Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”    22/05/2020
Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    22/05/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Tiền Giang năm 2020    22/05/2020
Thông tin chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    18/05/2020
Biểu diễn Đờn ca tài tử - Trích đoạn cải lương    18/05/2020
Liên hoan ảnh nghệ thuật    15/05/2020
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đê án hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    14/05/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: "DẪU KHÔNG NHÌN THẤY NẮNG'    12/05/2020
Tỉnh Tiền Giang có chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới    11/05/2020

Liên kết Liên kết