Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

NHÌN LẠI KẾT QUẢ 03 NĂM (2015 – 2017) THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

 

Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" là một phong trào thi đua rộng lớn, đã tạo hiệu ứng tích cực, huy động được sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (gọi tắt là phong trào) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 – 2017 tiếp tục phát triển cả về số và chất lượng cũng như hiệu quả của các danh hiệu văn hóa trong phong trào được nâng cao. Phong trào luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chủ động của các ban ngành đoàn thể và sự đồng thuận cao của nhân dân, nên ngày càng được lan tỏa và phát triển toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành đã góp phần nâng chất hiệu quả phong trào ở cơ sở. Phong trào gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình  hành động cách mạng, đã phát huy vai trò tự quản của người dân trong cộng đồng gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao, các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tắc ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.

Việc lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới vào phong trào đã và đang là các giải pháp trong việc giữ vững các danh hiệu văn hóa trong phong trào như: Gia đình văn hóa; ấp - khu phố văn hóa; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thành phố, thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị đã tác động chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, xoá đói giảm nghèo. Đặc biệt, phong trào đã huy động được các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá , xây dựng các điểm sinh hoạt văn hoá, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sáng tạo văn hoá của nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa trong phong trào đã có sự tập trung chỉ đạo thực hiện, đồng thời chú trọng các biện pháp củng cố chất lượng các danh hiệu văn hóa đã được công nhận, mạnh dạn rút danh hiệu khi không được củng cố, nâng chất và có vi phạm các tiêu chuẩn theo quy định, không chạy theo thành tích nên các danh hiệu văn hóa đã được nâng cao chất lượng là tiền đề cho phong trào phát triển bền vững, tạo ra sự đồng tình trong dư luận xã hội và ý thức tự giác thực hiện trong nhân dân được nâng lên, quy chế dân chủ ở cơ sở đã được phát huy nâng cao vai trò và quyền làm chủ của nhân dân bằng hình thức tự quản ở cộng đồng, tham gia giám sát các chính sách an sinh xã hội, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Qua đó, đã đa dạng hóa các giải pháp trong triển khai xây dựng phong trào ở cơ sở gắn liền với điều kiện đặc thù của từng địa phương, phát huy vai trò sáng tạo và chủ động thực hiện phong trào từ cơ sở, trong đó tập trung phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân lành mạnh, phong phú, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều giá trị văn hoá dân tộc được bảo tồn và phát huy, các hủ tục, tập quán lạc hậu từng bước được đẩy lùi và xóa bỏ. Ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị xanh – sạch – đẹp được nhân dân quan tâm góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả; đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn từ phong trào xây dựng phường - xã lành mạnh không có ma túy, tệ nạn xã hội, đồng thời không ngừng lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào; tình làng, nghĩa xóm tiếp tục được giữ gìn và phát huy tinh thần tương thân, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng chuẩn hộ khá thoát nghèo đa chiều bền vững, ….

Qua 03 năm thực hiện phong trào thực sự tạo được động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần tạo môi trường văn hoá lành mạnh đem lại những hiệu quả xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như  sau: có trên 94,33% đạt gia đình văn hóa; 994/1.025 ấp, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 96.97% (tăng 25 ấp, khu phố so năm 2014), 08/11 đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ 100% ấp - khu phố văn hoá (Cái Bè, TX Cai Lậy, Châu Thành, TP Mỹ Tho, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, TX Gò Công); 1.132/1.149 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 95%; 437 cơ sở thờ tự văn hóa, 454 con đường, 38 chợ văn hoá; 11 công viên văn hóa; 100/173 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa (trong đó có 79 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 21 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Tăng 29 đơn vị so với năm 2014) là tiền đề xây dựng thành công 41 xã nông thôn mới. Thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận "Thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013 – 2015"; "Thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2017" đây là 02 đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công mô hình này và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng, đánh giá cao. Thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho tiếp tục triển khai thực hiện nâng chất Đề án thị xã, thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác giảm nghèo - giải quyết việc làm được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tích cực thực hiện tốt. Riêng năm 2017, vận động Quỹ vì người nghèo được 72,77 tỷ đồng; chương trình an sinh xã hội 53,61 tỷ đồng; xây dựng 327 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trợ vốn 97.000 hộ nghèo, trao hơn 586.000 phần quà trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt; … đến nay toàn tỉnh còn 4,37% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, nâng cấp, toàn tỉnh hiện có 100 đơn vị cấp xã có Nhà Văn hóa, trong đó có 62 Trung tâm Văn hóa, Thể thao; 97% ấp, khu phố văn hóa có  điểm sinh hoạt văn hóa, trong đó có 130 nhà văn hóa ấp, liên ấp. Có 790 CLB, tụ điểm, nhóm tập từng môn, đa môn trong đó phát triển mạnh nhất là các môn thể dục dưỡng sinh, võ thuật, bóng đá, cầu lông, . .  33,08% người tham gia luyện tập thể dục thường xuyên (tăng 7,35% so năm 2014) và có 23,07% hộ đạt gia đình thể thao. 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn văn hóa có nhà văn hóa, phòng đọc sách, sân tập luyện thể dục, thể thao đảm bảo cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng khá tốt nhu cầu tập luyện và vui chơi giải trí của nhân dân tại địa phương.

Qua thực hiện phong trào UBND các cấp tôn vinh, biểu dương khen thưởng 549 tập thể, cá nhân (312 tập thể và 237 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề (cấp tỉnh tặng 05 Cờ thi đua và 124 Bằng khen cho 92 tập thể, 37 cá nhân; cấp huyện, cấp xã khen thưởng 220 tập thể và 200 cá nhân), đã tạo được hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Với kết quả đó, có thể khẳng định, phong trào vừa phù hợp với đạo lý truyền thống của dân tộc, vừa phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Phong trào đã thực sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy tích cực các giá trị tốt đẹp, an ninh trật tự được bảo đảm, kinh tế phát triển vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng được xây dựng và củng cố; phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển, mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt, cuộc sống người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc bền vững.

Ông Trần Thanh Đức, PCTUBND, Trưởng BCĐ PT trao Cờ; Ông Nguyễn Đức Đảm, GĐ Sở VHTTDL, PTBCĐ PT tặng hoa và cùng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu và các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong Hội nghị Tổng kết Chuyên đề thi đua

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong thực hiện Phong trào những năm qua vẫn còn những khó khăn, tồn tại nhất định như: có nơi có lúc thiếu sự quan tâm, lãnh chỉ đạo xuyên suốt và kiểm tra của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong tổ chức thực hiện phong trào; chưa kịp thời đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện phong trào, để nhân dân thấm nhuần, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện; việc tổ chức khai thác hoạt động Nhà Văn hóa chưa thiết thực, hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Để Phong trào ngày càng phát triển, thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện, gắn nội dung Phong trào vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương, lấy kết quả thực hiện phong trào làm căn cứ để bình xét thi đua hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần tự giác, tự nguyện, tự quản trong mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư; thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực trong xây dựng phong trào, khai thác có hiệu quả công năng nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa thể thao xã, phường các nhà văn hóa ấp; phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của người dân, vai trò tự quản của cộng đồng tạo cơ chế quản lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững, gắn kết và phát huy vai trò phong trào với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nâng cao chất lượng Phong trào với việc tập trung công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, những điển hình tiên tiến, nêu gương Người tốt, việc tốt, chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, chấn chỉnh hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; tập trung xây dựng các nhân tố điển hình để nhân rộng và thực hiện kịp thời công tác thi đua - khen thưởng,…

                                                             Như Thảo

Tin liên quan
HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI 2018.    13/11/2018
Trao 13 giải thưởng Liên hoan CLB gia đình phát triển bền vững; đội phòng, chống bạo lực gia đình    05/11/2018
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2018    12/10/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018”    04/10/2018
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018    25/09/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018

Liên kết Liên kết