Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23/01/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cụ thể:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện quy ước nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quy ước là văn bản quy định các quy tắc ứng xử do cộng đồng dân cư tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Mọi công dân đều có trách nhiệm ghi nhận, bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tiến bộ để bổ sung vào Quy ước; vận động từng bước loại bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu và không đảm bảo bình đẳng giới, phân biệt đối xử với phụ nữ, ... thống nhất nội dung quy ước góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tăng cường và bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai thi hành Quyết định. Thông qua nhiệm vụ được giao các đơn vị, tổ chức có liên quan Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện quy ước; rà soát, phân công nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước.

Việc triển khai thực hiện quy ước bằng các hình thức như: Tập huấn chuyên sâu nội dung quy trình xây dựng và thực hiện Quy ước cho đội ngũ Công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã, tổ chức hội nghị chuyên đề, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về nội dung của Quyết định bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, từng đối tượng, địa bàn; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện thời gian thực hiện năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo nguyên tắc: Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư. Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới. Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất./.

                                                         Thanh Lan

Tin liên quan
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    04/03/2019
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH VÀ PHÁT TRIỂN    31/01/2019
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba    29/01/2019
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH XÃ TÂN THANH, HUYỆN CÁI BÈ    23/01/2019
CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU 10 NĂM THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHÔNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    23/01/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    23/01/2019
Một số điểm mới trong Nghị định 122/2018/NĐ-CP    16/01/2019

Liên kết Liên kết