Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Nhìn lại 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững như là một biện pháp tốt nhất để xây dựng xã hội văn minh, phát triển.

Ông Nguyễn Đức Đảm, GĐSVHTTDL, P. Trưởng Ban TT BCĐ Công tác GĐ tỉnh Phát biểu chỉ đạo.

Để thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do Liên hiệp quốc phát động, ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hằng năm" nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Tỉnh Tiền Giang trong 05 năm qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, Ủy ban nhân dân sự phối kết hợp của các ngành từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia của cá nhân, gia đình và cộng đồng như: tuyên truyền cổ động trực quan; mitting, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thi nấu ăn, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các hình thức phù hợp khác; . ..về ý nghĩa, thông điệp Ngày Quốc tế hạnh phúc; các chủ đề về hạnh phúc nói chung; hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng trong đó bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc đã góp phần nâng cao nhận thức của các giai tầng trong xã hội về Hạnh phúc, về vị trí, vai trò của gia đình, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình. Từ đó mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức có hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Công tác phối hợp giải quyết, tư vấn các trường hợp mâu thuẩn trong gia đình và các vấn đề có liên quan đến đời sống gia đình được chú trọng; tích cực phát động xây dựng gia đình văn hóa và các danh hiệu văn hoá trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có có trên 94,33% đạt gia đình văn hóa; có trên 94,33% đạt gia đình văn hóa;, 96.97% ấp, khu phố văn hóa; 57,80% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa là tiền đề để xây dựng thành công 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2014, năm đầu tiên tỉnh phát động chỉ có 04/10 đơn vị cấp huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc. Đến năm 2018, đã có 95% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 100% đơn vị cấp huyện và cấp xã đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc. Đặc biệt, có 35% ấp, khu phố tổ chức họp mặt, hội thi, . . . Qua 05 năm, toàn tỉnh đã tuyên dương 3.205 gia đình văn hoá tiêu biểu khối sở, ngành tỉnh và cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia tích cực các phong trào do đơn vị, địa phương phát động. Đây là nét nổi bật cho thấy ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc đã tạo sự lan toả mạnh trên địa bàn khu dân cư góp phần nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân nâng lên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của gia đình trong thời kỳ mới.

UBND tỉnh tặng  Bằng khen cho 37 GĐHP tiêu biểu trong Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo, tạo điều kiện của một số cấp uỷ, chính quyền chưa được quan tâm sâu sắc đến việc tổ chức các hoạt động họp mặt, biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu ở cơ sở nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; công tác thông tin, tuyên truyền vận động chưa sâu rộng và thường xuyên; số hộ ly thân, ly hôn trên địa bàn ngày càng có chiều hướng gia tăng; bạo lực gia đình còn xảy ra; trẻ em nghiện hút và vi  vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội đang diễn ra phức tạp; …

Nguyên nhân của hạn chế: công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ và thường xuyên; một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của gia đình, việc bình đẳng giới, việc ứng xử thiếu văn hóa trong gia đình, phản ánh sự suy thoái về đạo đức của một số thành viên trong gia đình; tệ nghiện rượu, chất gây nghiện và cờ bạc dẫn đến bạo lực gia đình và vi phạm các tệ nạn xã hội, nạn nghiện hút, trẻ em vi phạm pháp luật do hoàn cảnh cha mẹ ly thân, ly hôn có chiều hướng gia tăng; hoạt động truyền thông tại các mô hình CLB chưa được quan tâm.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại. Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác gia đình các cấp; Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra trong quá trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hằng năm; Đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng các hoạt động tại khu dân cư nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng gia đình, đặc biệt là giáo dục thanh niên về giới tính, đạo đức tình yêu và những mối quan hệ gia đình ngay từ lúc còn ngồi học ở trường; chú trọng  truyền thông, giáo dục kiến thức tiền hôn nhân, đời sống gia đình, nghi lễ tôn giáo, phong tục tập quán, kỹ năng ứng xử trong gia đình, .  . . thông qua các hoạt động tại đơn vị, địa phương, nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức, kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ gắn kết, yêu thương trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các luật liên quan đến gia đình như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật trẻ em, Luật phòng, chống bạo lực gia đình,... tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng để mọi người hiểu được quyền cũng như trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đồng và xã hội, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; Tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hoá, ấp, khu phố văn hoá; xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu; Thực hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm luật có liên quan đến gia đình: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật trẻ em, Luật phòng – chống bạo lực gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở,…; Chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương cần có kế hoạch phát triển kinh tế hộ gia đình; nhân rộng các mô hình kinh tế hộ tiên tiến; bảo đảm kết quả bền vững của chương trình giảm nghèo, tạo việc làm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo ổn định kinh tế; Phối kết hợp các công ty, doanh nghiệp tạo nhiều việc làm phù hợp cho lực lượng đang tuổi lao động chưa có việc làm hay có việc làm nhưng chưa ổn định, thu nhập thấp; Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; Quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc, giúp đở trẻ em trong các gia đình đã và đang xảy ra tình trạng bạo hành, ly hôn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Cần biểu dương, nhân rộng những tấm gương sáng về đạo lý gia đình, gia đình điển hình trong khó khăn vươn lên xây dựng gia đình hòa thuận, giữ vững hạnh phúc, nuôi dạy học giỏi, thành đạt, hiếu thảo, chăm lo phụng dưỡng ông bà, kính trên, nhường dưới, và nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Mạnh mẽ lên án những hành vi thiếu đạo đức, vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình.

Để Ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, tất cả các cấp, mỗi người trong xã hội hãy cùng nhau chung sức đồng lòng, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng một gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho mỗi người và toàn xã hội./.

Như Thảo

Tin liên quan
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2018    12/10/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018”    04/10/2018
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018    25/09/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018

Liên kết Liên kết