Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Định hướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020.

Hơn 20 năm tổ chức triển khai thực hiện Phong trào chúng ta có thể khẳng định rằng: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" là một phong trào thi đua rộng lớn, có tính chất bao trùm lên tất cả các nội dung của xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong trào chính là một chủ trương lớn hết sức đúng đắn trong chiến lược xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, là sự gắn kết chặt chẽ giữa ý Đảng, lòng dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phong trào "TDĐKXDĐSVH" luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là sự quan tâm và đồng thuận, tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân nên phong trào ngày càng phát triển bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực và thực sự thấm sâu vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao, môi trường cảnh quan chung được cải thiện, giao thông thuận tiện, điều kiện học tập, khám chữa bệnh của nhân dân được quan tâm đầu tư. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như: trồng hoa, làm cổng rào trước nhà, xây dựng nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường; nhiều hộ nghèo chủ động phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con chăm ngoan; nhiều cá nhân, tập thể tích cực góp công xây dựng cầu, sửa đường nông thôn, cất nhà tình nghĩa,... làm cho diện mạo từ thành thị đến nông thôn đổi mới, chất lượng đời sống người dân nâng lên, góp phần cùng với địa phương hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường văn hoá lành mạnh đem lại những hiệu quả xã hội tích cực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Công tác giảm nghèo - giải quyết việc làm được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tích cực thực hiện tốt, đến nay toàn tỉnh còn 4,37% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng/người/năm; Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, nâng cấp, toàn tỉnh hiện có 100 đơn vị cấp xã có Nhà Văn hóa, phòng đọc sách, sân tập luyện thể dục, thể thao đảm bảo cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng khá tốt nhu cầu tập luyện và vui chơi giải trí của nhân dân tại địa phương. Trong đó có 62 Trung tâm Văn hóa, Thể thao; 97% ấp, khu phố văn hóa có  điểm sinh hoạt văn hóa, trong đó có 130 nhà văn hóa ấp, liên ấp; 790 CLB, tụ điểm, nhóm tập từng môn, đa môn phát triển mạnh, có 33,08% người tham gia luyện tập thể dục thường xuyên, 23,07% hộ đạt gia đình thể thao. Qua thực hiện phong trào đã có 26.565 tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá  nhân gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân, các ngành, các cấp tuyên dương, khen thưởng tạo được hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Kết quả này đã cho thấy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện Phong trào. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: việc công nhận, tái công nhận các ấp, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa và các danh hiệu văn hóa nơi công cộng, một số nơi chưa đúng thực chất còn chạy theo thành tích, thỏa mãn với kết quả đã đạt, thiếu tập trung các nguồn lực để củng cố nâng chất, nên sau công nhận nhiều chỉ tiêu nợ không được đầu tư xây dựng; chậm kiện toàn Ban Chỉ đao các cấp, công tác tham mưu chưa kịp thời, kinh phí hoạt động của BCĐ chưa đảm bảo; . . .

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt và nâng chất các danh hiệu trong Phong trào giai đoạn 2018 - 2020, Thường trực BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh Tiền Giang tiếp tục đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để phong trào phát triển bền vững, có chiều sâu, hiệu quả, chất lượng và thiết thực đến năm 2020 toàn tỉnh có: 80% trở lên gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 70% trở lên giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liên tục; 98% trở lên ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 61% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 76% trở lên phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị;  90% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa có nhà văn hóa, sân thể thao đạt yêu cầu theo quy định; 100% ấp có trụ sở làm việc và Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp hoặc liên ấp đạt chuẩn theo quy định; 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 80% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách báo; Trên 80% hộ gia đình có nhà kiên cố và bán kiên cố (đạt 03 cứng: Nền cứng, khung cứng và mái cứng); 30% trở lên người dân luyện tập thể thao thường xuyên; 25% trở lên hộ gia đình đạt "Gia đình thể thao" và hàng năm đều tăng; 85% trở lên cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự của các tôn giáo thực hiện tốt nếp sống văn minh, 50% đạt chuẩn văn hóa; Trên 90% công dân từ 16 tuổi trở lên được tuyên truyền, vận động thực hiện "Người tốt, việc tốt"; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường theo quy định; 50% trở lên gia đình đăng ký và 20% trở lên được công nhận "Gia đình học tập"; 60% trở lên trẻ em trong độ tuổi được phổ cập bơi phòng, chống đuối nước; Xây dựng 02 đơn vị (thành phố, thị xã) được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu trên cần tập trung một số giải pháp cơ bản sau: Quán triệt quan điểm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, Phong trào theo tinh thần Nghị quyết số 33/NQ-NQ ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương IX (Khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, UBMTTQ và các ngành, đoàn thể cần tiếp tục đưa mục tiêu thực hiện Phong trào hàng năm vào Nghị quyết, Kế hoạch của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng: thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào trong từng năm và cả giai đoạn; Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành thành viên BCĐ các cấp trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa tạo động lực, thúc đẩy thực hiện Phong trào gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Xây dựng, phổ biến và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giữ vững và có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo phát huy các danh hiệu văn hóa, chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ tạo sức lan tỏa, động viên thúc đẩy phong trào phát triển bền vững; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao với hình thức phong phú, đa dạng thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân nhất; Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của BCĐ phong trào các cấp theo quy định; Kiện toàn về tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho BCĐ phong trào ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện của BCĐ phong trào ở các cấp, Ban Chủ nhiệm ấp, khu phố Văn hoá; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phúc tra việc tổ chức triển khai thực hiện, công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào. Tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo chấn chỉnh và rút danh hiệu với các đơn vị chưa hoàn thiện các Tiêu chuẩn và có dấu hiệu vi phạm các tiêu chí theo quy định; Sơ, tổng kết rút kinh nghiệm đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện, chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc tham gia thực hiện nhằm góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Ngọc Quỳnh 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2018    12/10/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018”    04/10/2018
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018    25/09/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018

Liên kết Liên kết