Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09-6-2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XI) vể "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Trong 5 năm qua, ngành VH-TT&DL của tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình với rất nhiều nội dung, phương thức đặc thù của ngành, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với dân. Các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch - gia đình ở các cấp diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, gắn với các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của quốc gia, của tỉnh đã tạo được không khí sinh hoạt văn hóa vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trên địa bàn tỉnh, tạo được hiệu quả xã hội tốt, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển được sự nghiệp của ngành. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Sở VH-TT&DL đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện, các lễ hội lớn của tỉnh, tạo được dấu ấn với công chúng trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Tiền Giang, giúp nhân dân, kiều bào, bạn bè quốc tế hiểu biết về lịch sử, vùng đất, con người và văn hóa Tiền Giang. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được ngành chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức như: băng rôn, pa no, xe loa cổ động, biểu diễn của Đội Tuyên truyền lưu động, thực hiện chuyên trang "Đời sống văn hóa" trên Báo Ấp Bắc, trên trang thông tin điện tử của Sở VH-TT&DL.

Hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã tổ chức trên 500 cuộc hội thi, liên hoan văn nghệ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thu hút hàng ngàn diễn viên không chuyên tham gia biểu diễn, phục vụ nhiều vạn lượt công chúng dự xem, qua đó tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với dân. Tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt chuyên đề, biểu diễn các loại hình văn hóa - văn nghệ, trưng bày triển lãm... gắn với các ngày lễ, tết, các sự kiện của địa phương. Sở VH-TT&DL phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức biểu diễn gần 300 buổi đờn ca tài tử, trích đoạn cải lương, chương trình nghệ thuật "Dạ khúc tri âm" tại Rạp hát Thầy Năm Tú (phường 1, TP. Mỹ Tho) nhằm phục vụ công chúng mộ điệu tài tử - cải lương, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương của tỉnh - mà Tiền Giang nơi được xem là cái nôi cải lương của Nam bộ. Sở VH-TT&DL trình với UBND tỉnh phê duyệt các Đề án, Kế hoạch hoạt động chuyên môn của ngành như: Đờn ca tài tử; Phát triển văn hóa đọc; Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; Phát triển văn hóa nông thôn... với rất nhiều nội dung hoạt động thiết thực, hữu ích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh. Với quan điểm đưa văn hóa về cơ sở,  rất nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ của ngành thời gian qua được tổ chức ở cơ sở, huy động được nhiều tầng lớp công chúng ở nông thôn tham gia các phong trào, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh, tạo được dư luận tốt trong nhân dân, khơi dậy được phong trào văn hóa - văn nghệ.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa  vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh được ngành đặc biệt quan tâm nhằm quảng bá, phát triển du lịch, tạo ra giá trị về vật chất và tinh thần góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 27 và Kết luận số 51 của Bộ Chính trị "Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội", với rất nhiều đóng góp của ngành VH-TT&DL, kết quả là nhân dân trong tỉnh nắm được các quy định của Nhà nước và cơ bản thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội. Ngành VH-TT&DL đã đưa tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với việc công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp - khu phố, xã, phường, thị trấn văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Riêng phần lễ hội, Sở VH-TT&DL là cơ quan thường trực của Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, và Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt các ngày kỷ niệm, các lễ hội lớn của tỉnh; đưa vào phần hội nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ nhân dân.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành 3 Chỉ thị với các nội dung: Quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn; Xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định; Quản lý di sản văn hóa.

Có thể nói qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33, trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa trong xã hội được nâng lên rõ rệt; đạo đức, lối sống của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh được xây dựng và cơ bản phục vụ có hiệu quả nhu cầu vui chơi, giải trí, sáng tạo của nhân dân; công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của tỉnh được quan tâm; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được chú trọng, mức hưởng thụ văn hóa ở nông thôn được nâng lên; công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, huy động được nguồn lực trong nhân dân cho hoạt động văn hóa, hướng đến phát triển công nghiệp văn hóa; công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường; việc thực thi quyền tác giả, quyền liên quan được ngành triển khai thực hiện hiệu quả; các lễ hội dân gian, truyền thống, cách mạng, các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của quốc gia, của tỉnh được ngành tham mưu tổ chức trang trọng, lành mạnh, đạt được hiệu quả xã hội; hoạt động dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định được ngành tham mưu giải quyết có hiệu quả, được dư luận đồng tình; phong trào "Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đã góp phần đảm bảo tật tự an toàn xã hội, nếp sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33, trong thời gian tới, ngành VH-TT&DL tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như:

Tuyên truyền bằng phương thức đặc thù của ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 33; các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tăng cường quảng bá các hoạt động văn hóa - thể thao và du lịch của tỉnh đến với các địa phương trong nước và quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập quốc tế.

Xây dựng Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn" nhằm khai thác một cách hiệu quả các thiết chế văn hóa và các nguồn lực hoạt động văn hóa của từng địa phương; tổ chức các loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng để tập hợp nhiều giới công chúng - nhất là thanh thiếu niên tham gia các hoạt động văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi xã hội hóa hoạt động văn hóa theo quy định của pháp luật.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân như: đờn ca tài tử, cải lương, dân ca, hò vè, diễn xướng dân gian, văn hóa nông thôn...; phổ biến các loại hình văn hóa truyền thống này thông qua các phương tiện truyền thông, hệ thống thiết chế văn hóa của tỉnh.

Trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch.

Nâng chất lượng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ ở các cấp; tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng; nâng tầm các lễ hội lớn của tỉnh để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Tiền Giang ở tầm quốc gia, khu vực; xây dựng và nâng tầm 3 lễ hội lớn ở 3 khu vực trong tỉnh như: Lễ hội Trương Định, Lễ hội văn hóa - thể thao - du lịch, Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp; khai thác hiệu quả Quảng trường Trung tâm tỉnh.         

Tăng cường quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn; quảng cáo, rao vặt sai quy định; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật; lễ hội; nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, đảm bảo các hoạt động văn hóa - dịch vụ văn hóa diễn ra lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Sự nghiệp xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa với thế giới, đòi hỏi người quản lý - người trực tiếp tổ chức các hoạt động văn hóa phải có tầm nhìn chiến lược trước những vấn đề mới, những vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, để phát huy tính tích cực, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa, để văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần thấm sâu vào đời sống xã hội, là động lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Một số hình ảnh hoạt động biểu diễn của ngành 

THANH HẢI

Tin liên quan
Ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)    26/10/2020
Khai mạc Hội thi Tiếng hát Người cao tuổi    26/10/2020
Liên hoan "Thanh niên hát dân ca, vọng cổ"    26/10/2020
Phường 3- Thị xã Gò Công tổ chức Hội thi Karaoke    20/10/2020
Tổ chức các ngày lễ lớn, họp mặt, hội thao    20/10/2020
Hội thi tiếng hát Người cao tuổi    20/10/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020    09/10/2020
Đêm nhạc "Vòng tay yêu thương"    09/10/2020
Liên hoan "Thanh niên hát dân ca, vọng cổ"    09/10/2020
Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình "Thay lời tri ân", tại Tiền Giang    09/10/2020

Liên kết Liên kết