Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019

     Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức để thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019.   

     Năm 2019, phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn đối với các nguồn lực kinh tế và thị trường lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo;… Đồng thời, Ban Vì sự tiến bộ phụ tỉnh Tiền Giang đề ra các giải pháp thực hiện sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, Kế hoạch chiến lược quốc gia, kế hoạch của địa phương, của ngành về bình đẳng giới...

     Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép các nội dung về Bình đẳng giới hướng tới mục tiêu gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện mô hình "Xây dựng và sửa đổi hương ước, quy ước" nhằm đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới trong cộng đồng.

      Thông qua chiến lược, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh nhà./.

                                                                                      Minh Nguyệt

Tin liên quan
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng    20/07/2020
Họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu    01/07/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    04/03/2019
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH VÀ PHÁT TRIỂN    31/01/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết