Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2018, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó có sự đóng góp của lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác gia đình. Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn và tham mưu UBND cùng cấp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực có liên quan đến xây dựng gia đình, hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ (Tháng 6), Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; tuyên truyền nêu gương "Người tốt, Việc tốt", gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; bình đẳng giới, PCBLGĐ và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, . . .

Để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc phát triển cần có nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của từng người, từng gia đình, cộng đồng và xã hội, trong đó quan tâm xây dựng thật tốt nếp sống gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới để xây dựng gia đình ngày càng hoàn thiện, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu yêu thương hiếu thuận. Muốn đạt được mục tiêu này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự củng hộ, tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân để công tác gia đình ở tỉnh nhà đạt được hiệu quả như mong muốn, gia đình thực sự là một "tế bào lành mạnh" của xã hội, BCĐ Công tác gia đình tỉnh đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền trong công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác gia đình, PCBLGĐ.

Hai là, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030: "Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội". Đồng thời; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW gắn với chủ đề công tác gia đình "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" và các chương trinh, đề án của trung ương, của tỉnh về công tác gia đình, PCBLGĐ.

Ba là, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bốn là, kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình; đầu tư hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn; tăng cường kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp.

Năm là, tập trung hoàn thiện các chỉ số, chỉ báo thu thập số liệu về gia đình, bạo lực gia đình kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác tham mưu, hoạch định chính sách về gia đình.

Sáu là, đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đa dạng hình thức truyền thông; chú trọng tuyên truyền gương điển hình, phê phán hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, ngăn ngừa các thông tin, sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào gia đình. Gắn tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình với tuyên truyền thực hiện "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở".

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và xử lý các vụ vi phạm công tác quản lý gia đình, hôn nhân gia đình, BLGĐ.

Tám là, nhân rộng các mô hình tốt, các điển hình tiên tiến về công tác gia đình và PCBLGĐ; tiếp tục xây dựng các mô hình mới về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình sao cho hiệu quả. Tăng cường chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, sáng kiến hay, mô hình có hiệu quả về gia đình & PCBLGĐ. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình, kêu gọi các nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình ở Việt Nam.

Chín là, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác gia đình, PCBLGĐ, xây dựng gia đình văn hoá, gai đình hạnh phúc để động viên khích lệ phong trào.

Thanh Lan

Tin liên quan
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng    20/07/2020
Họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu    01/07/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    04/03/2019
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH VÀ PHÁT TRIỂN    31/01/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết