Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch số 362/KH-BVSTBPN  thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019, gồm các mục tiêu như sau:

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan đơn vị đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tạo chuyển biến về nhận thức nhằm thúc đẩy người dân thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

- Tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế văn hóa và xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả  Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh giao cho các sở, ban ngành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Phối hợp tổ chức thực hiện tốt Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới từ 15/11-15/12/2019.

- Triển khai thực hiện Mô hình "Xây dựng và sửa đổi hương ước, quy ước" nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong cộng đồng xã hội.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đoàn thể tổ chức Hội thảo với nội dung "Đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đoàn thể tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới"./.

Vu Lan

Tin liên quan
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng    20/07/2020
Họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu    01/07/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    04/03/2019
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH VÀ PHÁT TRIỂN    31/01/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết