Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy
01/11/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

           Sở VH-TT&DL vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục giai đoạn 2020 - 2022.

          Theo đó, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan; hủ tục lạc hậu; văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống xã hội.

          Tùy theo tình hình thực tiễn của địa phương, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan; hủ tục lạc hậu; văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng năm phải lồng ghép nội dung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động thực hành mê tín dị doan, hủ tục lạc hậu và sử dụng, tàng trữ, lưu hành phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

                                                                                        THANH HẢI

Tin liên quan
Đình Phú Kết, Chợ Gạo - Ngôi đình qua ba thế kỷ    29/05/2020
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh    26/05/2020
Tuyển sinh Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”    22/05/2020
Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    22/05/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Tiền Giang năm 2020    22/05/2020
Thông tin chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    18/05/2020
Biểu diễn Đờn ca tài tử - Trích đoạn cải lương    18/05/2020
Liên hoan ảnh nghệ thuật    15/05/2020
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đê án hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    14/05/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: "DẪU KHÔNG NHÌN THẤY NẮNG'    12/05/2020

Liên kết Liên kết