Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Lấy ý kiến Về việc đặt tên 9 tuyến đường trên địa bàn TP. Mỹ Tho

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:     /    /NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày     tháng     năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc đặt tên 09 tuyến đường

 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

KHÓA IX  - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên đường, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên đường, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số   /TTr-UBND ngày  tháng  năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; Báo cáo thẩm tra số    /BC- HĐND ngày   tháng  năm 2017 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về việc đặt tên 09 tuyến đường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đặt tên 09 tuyến đường

STT

Tên thường gọi

Tên mới

01

Đường dọc bờ kè sông Tiền (phường 1, phường 4, phường 6)

Hoàng Sa

02

Đường dọc bờ kè sông Tiền (phường 2)

Trường Sa

03

Đường vào Ủy ban nhân dân (phường 6)

Trần Văn Dược

04

Đường vào trường Công nhân kỹ thuật Giao thông (phường 9)

Trương Thành Công

05

Đường vào khu Hành chính (phường 9)

Âu Dương Lân

06

Đường tỉnh 864 (xã Trung An)

Ngô Gia Tự

07

Đường vào Cảng cá (phường 2)

Mỹ Chánh

08

Đường vào hãng nước mắm Nam Phát (phường 9)

Trần Thị Sanh

09

Đường khu dân cư Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn (phường 10)

Đỗ Văn Thống

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 17 Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày  tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày   tháng 12 năm 2017./.

Nơi nhận:                                                                                                  CHỦ TỊCH

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;

- Các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);

- Các bộ: Tư pháp, Tài chính, VHTTDL;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);

- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);

-Vụ IV (VP. Chính phủ);

- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;

- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy;

- UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;

- ĐB. HĐND tỉnh;

- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;

- TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- Báo Ẳp Bắc;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT.

Tin liên quan
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang thông báo những người đủ điều kiện xét tuyển    26/01/2018
THÔNG BÁO    04/01/2018
Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030    03/01/2018
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng    29/12/2017
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 4 - 2017    13/12/2017
Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Tiền Giang tuyển sinh học sinh năng khiếu đợt 2 năm 2017    20/10/2017
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    18/10/2017
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cấp 98 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết lên mức độ 3    11/10/2017
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Tiền Giang lần 3 năm 2017    25/09/2017
Lấy ý kiến Về việc đặt tên 9 tuyến đường trên địa bàn TP. Mỹ Tho    13/09/2017

Liên kết Liên kết