Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

THÔNG BÁO V/v tổ chức chào giá cạnh tranh bãi giữ xe tại Quảng trường tỉnh Tiền Giang phục vụ nhân dân thưởng lãm Đường hoa Tết Canh Tý năm 2020
07/01/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

      Căn cứ Kế hoạch 357/KH-BTC ngày 29/10/2019 của Ban tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí Tết Nguyên đán 2020 kế hoạch tổ chức các hoạt động, vui chơi, giải trí, thực hiện chính sách xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020;

      Căn cứ Kế hoạch 10/KH-SVHTTDL ngày  02/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức chào giá cạnh tranh cho thuê bãi giữ xe tại Quảng trường tỉnh Tiền Giang phục vụ Đường hoa Tết Canh Tý năm 2020

       Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính mời các tổ chức hoặc cá nhân (sau đây gọi tắt là người tham gia chào giá) có nhu cầu tham gia chào giá cung cấp dịch vụ giữ xe tại Quảng trường tỉnh Tiền Giang phục vụ Đường hoa Tết Canh Tý năm 2020;

        I. Thông tin chung:

        - Quy mô bãi giữ xe: diện tích cho thuê bãi giữ xe: 10350 m2.

        - Địa điểm: Quảng trường tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. (có sơ đồ kèm theo)

        - Thời gian cho thuê bãi giữ xe: 15 ngày từ ngày 20/01/2020 đến ngày 03/02/2020 (nhằm 26 tháng Chạp, năm kỷ Hợi đến mùng 10, năm Canh Tý)

        - Thời gian giữ xe: kể từ 12 giờ ngày 20/01/2020 đến 22 giờ ngày 03/02/2020.

        II. Hình thức chào giá:

        1. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng).

       2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều được tham gia đấu giá. Hồ sơ chào giá gồm một túi hồ sơ, trong đó bao gồm:

       - Đơn xin tham gia chào giá bãi giữ xe (cá nhân phải có xác nhận của chính quyền địa phương, nếu là tổ chức phải có bản sao công chứng giấy phép kinh doanh ).

       - Chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

      - Có sơ đồ bố trí bãi giữ xe khu vực để xe và lưu thông, đảm bảo sử dụng bãi giữ xe đúng kích thước và vị trí các bãi giữ xe theo sơ đồ kèm theo.

       - Bản cam kết bảo đảm các nội dung: an toàn giao thông, an ninh trật tự, thu dọn vệ sinh hằng ngày, chịu trách nhiệm bồi thường tài sản (xe) của người dân nếu xảy ra mất cắp và đảm bảo mức thu phí giữ xe theo quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy bân nhân dân tỉnh Tiền Giang.

      3. Tiền đặt trước: người tham gia chào giá phải ký quỹ với số tiền là 8.000.000 đồng/hồ sơ. Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả chào giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số tiền ký quỹ chào giá sẽ được hoàn trả lại cho người tham gia chào giá không trúng giá. Người tham gia chào giá được công nhận trúng đấu giá sẽ được giữ lại tiền ký quỹ đến khi làm thủ tục bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp người tham gia chào giá trúng giá mà không ký và thực hiện hợp đồng thì số tiền ký quỹ sẽ không hoàn trả lại, đồng thời nộp vào ngân sách nhà nước.

      4. Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 10/01/2020.

     5. Thời gian nộp hồ sơ chào giá và tiền ký quỹ: từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 10/01/2020; mở hồ sơ chào giá công khai vào lúc 14 giờ cùng ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     6. Người tham gia chào giá có hồ sơ chào giá hợp lệ và có mức giá thầu cao nhất sẽ là người trúng thầu. Trường hợp Người tham gia chào giá trúng giá nhưng không ký hợp đồng thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ huỷ bỏ kết quả trúng giá và mời người có giá chào cao liền kề đến thương thảo để ký hợp đồng.

.    III. Hợp đồng, thời hạn thanh toán, thời gian giao bãi giữ xe :

    1. Thời hạn thanh toán: Người trúng giá nộp tiền thuê bãi giữ xe  cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi ký hợp đồng.

    2. Nhà thầu trúng giá sẽ ký hợp đồng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi được phê duyệt kết quả chào giá và nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng ký quỹ với số tiền là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) để đảm bảo bồi hoàn rủi ro khi mất mát xảy ra, kèm theo một số điều khoản chi tiết sẽ được hai bên thỏa thuận và thể hiện trong hợp đồng kinh tế. Tiền kỹ quỹ sẽ hoàn trả lại khi thanh lý hợp đồng hoặc sẽ bị khấu trừ nếu vi phạm hợp đồng.

    3. Giao bãi giữ xe cho người thuê: vào lúc 08 giờ ngày 19/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp giao bãi giữ xe  cho người trúng đấu giá.

     IV. Điều kiện đối với người trúng giá:

    1. Có sơ đồ bố trí bãi giữ xe khu vực để xe và lưu thông, đảm bảo sử dụng bãi giữ xe đúng kích thước và vị trí các bãi giữ xe theo sơ đồ kèm theo.

    2. Thời gian giữ xe: kể từ 12 giờ ngày 20/01/2020 đến 22 giờ ngày 03/02/2020.

   3. Giá giữ xe: Cam kết thực hiện thu phí giữ xe theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, bảng giá phải được niêm yết tại khu vực giữ xe cụ thể như sau:

   - Từ 06 giờ sáng đến 18 giờ:

      + Xe đạp (kể cả xe đạp điện):       1.000 đồng/lượt

      + Xe gắn máy                       :        3.000 đồng/lượt

   - Từ sau 18 giờ ngày hôm trước đến trước 06 giờ sáng ngày hôm sau:

      + Xe đạp (kể cả xe đạp điện):       2.000 đồng/lượt

      + Xe gắn máy                       :        5.000 đồng/lượt

   4. Cam kết bảo đảm các nội dung: an toàn giao thông, an ninh trật tự, thu dọn vệ sinh hằng ngày, chịu trách nhiệm bồi thường tài sản (xe) của người dân nếu xảy ra mất cắp tại khu vực giữ xe của mình.

   Nếu cần biết thêm thông tin đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang - ĐT: 02733.872226.

   Trên đây là thông báo tổ chức chào giá chào giá cạnh tranh bãi giữ xe tại Quảng trường tỉnh Tiền Giang phục vụ nhân dân thưởng lãm Đường hoa Tết Canh Tý năm 2020./.

 

 Nơi nhận:                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

- Niêm yết bảng thông báo;                                                                                                                          (đã ký)

- Báo Ấp Bắc;                                                                                                                                         Nguyễn Đức Đảm

- Trang Web SVHTTDL;

- Lưu: VP, KHTC                                                              

                                                                                                          

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 
ĐƠN XIN THAM DỰ ĐẤU GIÁ

CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ XE TẠI BỆNH VIỆN GTVT HUẾ

 

 

Kính gửi: Hội đồng Đấu giá cung cấp dịch vụ giữ xe Bệnh viện GTVT Huế

 

Tôi tên:………………………………………………..Năm sinh:.......................

Chứng minh nhân dân số:.................................................................................

Cấp ngày:............................................... tại .................................................

Điện thoại liên lạc:.................................. .......................................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................

………………………………………………………………………………........

Nay tôi đăng ký xin tham dự đấu giá cung cấp dịch vụ giữ xe tại Bệnh viện GTVT Huế. Tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các thể lệ thủ tục đấu giá do Bệnh viện quy định.

 

                                                  Huế, ngày  . . . . tháng . . . . năm  2018

                                                                      Người làm đơn

                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ XE  TẠI BỆNH VIỆN GTVT HUẾ

 

 

Họ và tên người tham gia đấu giá: ……………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Giá đấu giá (bằng số): ……………………………………………………….....

Bằng chữ: ………………………………………………………………………

 

                                                                     Huế, ngày..….tháng …..năm  2018

                                                                               Người tham gia đấu giá

                                                                                (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Tin liên quan
Cung cấp ảnh Di sản thế giới của Việt Nam    28/05/2020
Tuyên truyền cho cuộc thi Clip quảng bá Du lịch Việt Nam    26/05/2020
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020    14/05/2020
Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020    14/05/2020
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020    14/05/2020
V/v tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19    11/05/2020
Thông báo đấu giá tài sản    29/04/2020
Quy chế cuộc đấu giá tài sản    29/04/2020
Thông báo đấu giá tài sản    14/02/2020
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    12/02/2020

Liên kết Liên kết