Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
20/02/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Nhằm nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống công chức, viên chức, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

     Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; huy động các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Tổ chức triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11)…..Đặc biệt, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan trực tiếp tới người dân.

     Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp phần quan trọng trong bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên trong toàn ngành; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật./.

 

                                                                                                Thanh Yến

Tin liên quan
Phòng, chống dịch Covid - 19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    01/04/2020
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: “800 MẸO VẶT HAY DỄ ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG”    27/03/2020
Sáng tác ca khúc và bài ca vọng cổ về Tiền Giang    27/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020    27/03/2020
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19    27/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    27/03/2020
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    27/03/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020    27/03/2020
Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn    27/03/2020
Hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn    27/03/2020

Liên kết Liên kết