Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
27/03/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

        Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Mục tiêu chung nhằm xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC nhà nước.

          Nội dung chỉ số CCHC được chia thành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Trong đó chỉ số CCHC  của các sở, ban, ngành tỉnh được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau:

          - Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 06 tiêu chí.

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 03 tiêu chí.

          - Cải cách thủ tục hành chính: 10 tiêu chí.

          - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí

          - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 11 tiêu chí;

          - Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí.

          - Hiện đại hóa hành chính: 02 tiêu chí.

          Thang điểm đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh với điểm chuẩn là 100, ngoài ra còn các tiêu chí điểm cộng, điểm trừ.

          Phương pháp đánh giá: Điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Tổ thẩm định (gồm Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan) thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả thẩm định sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, công bố.

Vu Lan

Tin liên quan
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh    26/05/2020
Tuyển sinh Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”    22/05/2020
Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    22/05/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Tiền Giang năm 2020    22/05/2020
Thông tin chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    18/05/2020
Biểu diễn Đờn ca tài tử - Trích đoạn cải lương    18/05/2020
Liên hoan ảnh nghệ thuật    15/05/2020
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đê án hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    14/05/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: "DẪU KHÔNG NHÌN THẤY NẮNG'    12/05/2020
Tỉnh Tiền Giang có chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới    11/05/2020

Liên kết Liên kết