Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          Kế hoạch đã đề ra mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cần đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2018, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính sau: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

          Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã như: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc biện pháp, chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành; Cập nhật, công bố thủ tục hành chính; Công khai thủ tục hành chính; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh; Rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc sở ngành khắc phục các trùng lắp, chồng chéo giữa các đơn vị; Triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập;...Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện nội dung xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ tạo cơ sở để các ngành, các cấp triển khai thực hiện; đồng thời, tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công./.

 

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

 


Tin liên quan
Mời tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”    05/11/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018

Liên kết Liên kết