Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước" trên địa bàn tỉnh năm 2018.

          Theo đó, nội dung thi đua được quy định cụ thể đối với đơn vị cấp tỉnh, đơn vị ngành dọc; đơn vị cấp huyện; đơn vị cấp xã, trong đó tập trung vào các tiêu chuẩn như: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; an toàn, an ninh thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức và công dân; nhân lực công nghệ thông tin,…

  Chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước" trên địa bàn tỉnh năm 2018 giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện kịp thời để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                     Th.Phương

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018    14/03/2018
Kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/01/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018    26/01/2018
Tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc Bưu điện tỉnh Tiền Giang    23/01/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018    12/01/2018

Liên kết Liên kết