Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

     Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

       Theo Quyết định, xác định Chỉ số cải cách hành chính nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

        Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá và 35 tiêu chí gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (05 tiêu); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (04 tiêu chí); Cải cách thủ tục hành chính (09 tiêu chí); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính (04 tiêu chí); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (09 tiêu chí); Cải cách tài chính công (02 tiêu chí); Hiện đại hóa hành chính (02 tiêu chí). Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí và 96 tiêu chí thành phần.

        Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện các nội dung cải cách hành chính một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; đồng thời, thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính một cách thường xuyên, liên tục, đảm bảo trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo kết quả cải cách hành chính đạt được hàng năm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số cải cách hành chính./.

Thanh Yến


Tin liên quan
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020    24/04/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch    20/03/2020
Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020    20/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.    16/03/2020
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020    16/03/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019

Liên kết Liên kết