Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.

Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong công tác CCHC nói chung và trong xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh nói riêng.

- Cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 trên tất cả các lĩnh vực, tiến tới nâng vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh năm sau cao hơn năm trước và nằm trong nhóm khá các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC gồm 9 nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đánh giá tác động của cải cách hành chính.

Nội dung cụ thể của các nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện./.

                                                                                    

                                                                                     Vu Lan


Tin liên quan
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018

Liên kết Liên kết